SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-MET-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zagadnień ogólnej metodologii nauk.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Metoda - pojęcie metody, rodzaje metod

Metodologia - odmiany metodologii (opisowa-normatywna, synchroniczna-diachroniczna, pragmatyczna-apragmatyczna)

Wiedza naukowa a wiedza przednaukowa

Pojęcie nauki, przedmiot wiedzy naukowej, cel nauki, etapy operacji naukotwórczych

Problem historycznej ciągłości rozwoju nauki (kumulatywizm-antykumulatywizm, redukcja, korespondencja, niewspółmierność)

 

Metody kształcenia

ćwiczenia - analiza zaleconej lektury

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

pisemny sprawdzian (kolokwium)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 50
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

Jan Such, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań 1969

Zygmunt Hajduk, Metodologia nauk przyrodniczych, RW KUL, Lublin 2002

Adam Grobler, Metodologia nauk, Znak-Aureus, Kraków 2006

 

Literatura uzupełniająca

E. Nagel, Struktura nauki, Warszawa 1970.

W. Sady, Spór o racjonalność naukową, Toruń 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 23:44)