SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FPRE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Trybus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu erystyki i retoryki oraz analiza przebiegu wybranych dyskusji filozoficznych (spór ewolucjonizm-kreacjonizm, spory w filozofii matematyki oraz w bioetyce) w celu uwidocznienia ich struktury oraz zidentyfikowania podstawowych technik i chwytów erystycznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Logiczne podstawy prowadzenia dyskusji. Pojęcie wnioskowania. Historia i przedmiot retoryki. Historia i przedmiot erystyki. Błędy w argumentacji, nieuczciwe chwyty w dyskusji.

Metody kształcenia

Wykład. Dyskusja. Analiza tekstów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach. Umiejętność prawidłowej analizy dyskusji natury filozoficznej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 32
Łącznie 60 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji

  2. K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny

  3. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów

Literatura uzupełniająca

  1. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja

  2. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników

  3. J. Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Adam Trybus (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 11:53)