SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA3: Filozofia polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA3: Filozofia polityki
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FFP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyczną filozofią polityki oraz jej współczesnymi odmianami.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z historii filozofii

Zakres tematyczny

Klasyczna filozofia polityki: Platon, Arystoteles. Chrześcijańska filozofia polityczna (św. Augustyn i św. Tomasz). Teoria polityczna Machiavellego. Główne idee liberalizmu. Tradycja konserwatywna w filozofii polityki. Odmiany socjalizmu i anarchizmu. Filozoficzne podłoże totalitaryzmów XX wieku. Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej. Neoliberalizm, libertarianizm, komunitarianizm. Feminizm.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, debata, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, kolokwium

Literatura podstawowa

1.      Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989.

2.      Berlin I., Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.

3.      Hegel G.W.F., Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969.

4.      Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 1954.

5.      Locke J. Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.

6.      Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.

7.      Gray J., Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.

8.      Hayek F. von, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998.

9.      Hindess B., Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa-Wrocław 1999.

10.    Machiavelli N., Książę, Warszawa 1984.

11.    Manet P., Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.

12.    Marks K., Engels F., Dzieła wybrane, Warszawa 1981.

13.    Mill J.St., Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2005.

14.    Mises L. von, Mentalność antykapitalistyczna, Kraków 2000.

15.    Porębski Cz., Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków 1999.

16.    Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

17.    Rousseau J.J., Umowa społeczna, Warszawa 2002.

18.    Szahaj A., Jakubowski M., Filozofia polityki, Warszawa 2005.

19.    Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca

1.      Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1970.

2.      Davies J. K., Demokracja w Grecji klasycznej, Warszawa 2003.

3.      Finley M., Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.

4.      Höffe O., Sprawiedliwość polityczna, Kraków 1999.

5.      Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Kraków 1998.

6.      Milkaszewska J., Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994.

7.      Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.

8.      Putnam T.M., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

9.      Rand A., Cnota egoizmu, Poznań 2000.

10.    Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

11.    Sadurski W., Neoliberalny system wartości politycznych, Warszawa 1980.

12.    Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.

13.    Walzer M., O tolerancji, Warszawa 2002.

14.    Wróbel Sz., Władza i rozum, Poznań 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 21:29)