SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty rozwoju osobistego: Trening asertywności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty rozwoju osobistego: Trening asertywności
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-WROA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia mają na celu rozwinięcie u studentów umiejętności asertywnej komunikacji oraz autoprezentacji. Poprzez ukazanie znaczenia relacji i komunikacji w grupie oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych wsparte zostaną umiejętność współpracy i dialogu społecznego W trakcie zajęć studenci zaznajamiają się także z procedurami i technikami poprawiającymi ekspresyjność i elastyczność zachowań. Wzmacniając zdolności zarówno intrapersonalne jak i interpersonalne, rozpoznają własne wzorce funkcjonowania w interakcjach indywidualnych i grupowych, nabywając przy tym umiejętności psychospołecznych niezbędnych do pracy w zawodzie coacha.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Rozwój umiejętności własnych potencjałów. Treningi otwierające i stymulujące własny rozwój. Analiza indywidualnych potencjałów rozwojowych. Asertywność - podstawowe pojęcia, cechy zachowań asertywnych. Terytorium  psychologiczne. Asertywny monolog wewnętrzny i samoocena. Asertywny sposób komunikacji.  Odmawianie i obrona swoich praw. Wyrażanie oraz przyjmowanie pochwał i krytyki. Asertywne wyrażanie gniewu i złości. Wyrażanie opinii i przekonań oraz próśb i oczekiwań. Inicjatywa w kontaktach społecznych. Cechy skutecznej autoprezentacji. Skuteczna autoprezentacja w różnych kontekstach. Trema, stres i radzenie sobie z nimi. Rozwój współpracy i dialogu społecznego.

Metody kształcenia

Burza mózgów, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, praca w grupach, symulacja laboratoryjna, prezentacje multimedialne, studium przypadku, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie oceny z projektu warsztatu przygotowanego na potrzeby zajęć oraz ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta.

Literatura podstawowa

  1. Alberti R. i Emmons, M., Asertywność, Gdańsk ,2008
  2. Rogers J., Coaching, Gdańsk, 2012
  3. Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Warszawa, 2000
  4. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego Porozumiewania się, Gdańsk, 2007

Literatura uzupełniająca

1.      Adler R.B., Rosenfeld L.B, Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2002.

2.      Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002

3.      Aronson E., Akert R., Wilson T., Psychologia społeczna, Poznań 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 11:44)