SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening komunikacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening komunikacji
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-TK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyuczenie studentów zasad prawidłowej komunikacji w kontekście funkcjonowania osobistego i profesjonalnego.

Wymagania wstępne

Podstawy psychologii społecznej - zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematyczny

Samopoznanie i samoświadomość jako podstawa skutecznej komunikacji. Analiza przebiegu komunikacji- rozpoznawanie intencji, komunikatu, interpretacji. Komunikacja niewerbalna i jej ćwiczenie ( rysowanie uczuć, niewidzialny rozmówca, rozpoznawanie uczuć). Komunikacja werbalna-komunikaty krytyczne, wspierające, opiekuńcze, strukturujące( uczenie się konstruktywnych sposobów przekazywania informacji). Rozpoznawanie własnego stylu komunikacji. Ćwiczenia usprawniające komunikację- aktywne słuchanie, przekazywanie informacji zwrotnych, odzwierciedlanie, parafrazowanie, klaryfikacja, konfrontacja. Ćwiczenie stosowania zasad poprawnej komunikacji. Jak przełamywać bariery komunikacyjne. Właściwości ważne w komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja w rozwiązywaniu konfliktów, w pracy zespołowej i w pokonywaniu stresu.

Metody kształcenia

Mini-wykłady, wypełnianie kwestionariuszy w wersji "pre" i "post", ćwiczenie realnych umiejętności poprzez pracę w diadach, triadach i małych grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w ćwiczeniach kształtujących komunikację, zaliczenie kolokwium z zakresu podstawowych zasad komunikacji

Literatura podstawowa

Adams K.,Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008.

McKay M.(et al.),Sztuka skutecznego porozumiewania się,Gdańsk 2002.

Literatura uzupełniająca

Stewart J.,Mosty zamiast murów, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 21:28)