SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening twórczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening twórczości
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-TT-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii twórczości i rozwoju osobowego, rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, kreatywnego funkcjonowania w codziennych sytuacjach oraz poszukiwania twórczych dróg rozwoju człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej.

Zakres tematyczny

Myślenie twórcze: cechy myślenia twórczego, myślenie dywergencyjne i sposoby jego stymulowania, rozwijanie zdolności tworzenia skojarzeń, analogii i metafor, rozwijanie ciekawości poznawczej.

Twórcze rozwiązywanie problemów: rodzaje problemów i strategie ich rozwiązywania, burza mózgów, rozwiązywanie problemów przez wgląd, rozwiązywanie problemów z operacją kluczową.

Wspieranie twórczego rozwoju osobistego: świadomość procesów autokreacji, twórczość w rozwoju tożsamości człowieka, kreowanie autonarracji jako proces twórczy, rola emocji w procesie twórczym.

Metody kształcenia

Pogadanka, rozwiązywanie problemów, praca w grupach, burza mózgów, giełda pomysłów, symulacja, inscenizacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i realizacja na zajęciach własnego projektu wspierania rozwoju myślenia i działania twórczego, pisemny raport z realizacji projektu.

Literatura podstawowa

  1. Edward  Nęcka, Trening twórczości, Sopot 2012.
  2. Edward Nęcka, TRoP: Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków 1994.
  3. Małgorzata Opoczyńska, Sama Keena „mityczna podróż do wewnątrz”, w: A. Gałdowa, Współczesne teorie osobowości, Kraków 1995.
  4. Krzysztof J. Szmidt, Trening twórczości w szkole wyższej, Łódź 2005.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Kazimierz Dąbrowski, Pasja rozwoju, Warszawa 1988.
  2. Edward Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1995.
  3. Edward Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-10-2016 07:46)