SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PRS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy proseminaryjnej, przygotowującej warsztatowo do pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Metodyka pracy koncepcyjnej (diagnoza, poszukiwania, realizacja).

Kwerenda, eksploracja literatury przedmiotowej, tworzenie bibliografii.

Struktura pracy dyplomowej.

Technika pisania tekstu naukowego: wymagania formalne i merytoryczne.

Naukowe właściwości prac dyplomowych oraz kryteria oceny: poprawność, metodologia, struktura spisu treści i wywodu problematyki, terminologiczna precyzja, przejrzystość struktury pracy. Umiejętność formułowania wniosków oraz podsumowań.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa, ćwiczenia warsztatowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Złożenie i pozytywna ocena prac seminaryjnych: sformułowany temat pracy badawczej; bibliografia przedmiotowa; abstrakt; esej/recenzja (do wyboru)

Literatura podstawowa

Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005

Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

Oliver Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie?, Kraków 1999

Weiner Janusz, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Warszawa 1998

Urban Stanisław, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 1997

Literatura uzupełniająca

Martinich A.P., Philosophical Writing. An introduction, Wiley Blackwell, 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Walczak (ostatnia modyfikacja: 24-08-2016 13:35)