SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia filozofii nowożytnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia filozofii nowożytnej
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-HFN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Dogłębna orientacja w problematyce historii filozofii obejmującej dzieje filozofii europejskiej od XV w. do końca XIX w.
Ukazanie jej historycznego rozwoju. Zapoznanie studentów z problematyką epoki wyznaczaną przez rozprawy klasyków
filozofii.

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

Zakres tematyczny

      Wykłady: przedstawienie etapów rozwoju filozofii nowożytnej od czasów odrodzenia włoskiego, poprzez okres wielkich systemów (XVII w.), filozofię oświecenia, niemiecką filozofię klasyczną, do pozytywizmu.

     Ćwiczenia i konwersatoria: Zakres tematyczny wyznaczony przez ramy czasowe epoki. W trakcie zajęć podjęte będą zagadnienia ontologiczne, etyczne, antropologiczne i epistemologiczne, omawiane w wybranych rozprawach filozoficznych poszczególnych filozofów – przedstawicieli XVI-XIX w.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pogadanka, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na ćwiczeniach i konwersatoriach, aktywność, przedstawienie referatu oraz przygotowanie recenzji książkowej i pracy pisemnej na uzgodnione z prowadzącym tematy.

Literatura podstawowa

1. Rene Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1980. [całość]

2. Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1983. [fragmenty]

3. John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1955. [fragmenty]

4. Gottfried Wilhelm Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przeł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001. [fragmenty]

5. Wolter, Kandyd, czyli optymizm, przeł. Boy, Warszawa 1951. [fragmenty]

5. Tomasz Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954. [fragmenty]

5. Jan Jakub Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg, Warszawa 1956. [fragmenty]

6. David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Warszawa 1977. [fragmenty]

6a. D. Hume, Dialogi o religii naturalnej, przeł. A. Hochfeldowa, Warszawa 1962. [fragmenty]

6b. S. Jedynak, Hume, Warszawa 1974. [fragmenty]

7. Julien Offray de La Mettrie, Człowiek - maszyna, przeł. S. Rudniański, Warszawa 1984. [całość]

8. Paul d`Holbach, System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego, przeł. K. Szaniawski, Warszawa 1957. [fragmenty]

9. Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki..., przeł. B. Bornstein, Warszawa 1960. [fragmenty]
9a. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1971. [fragmenty]

9b. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986. [fragmenty]

10. Jeremy Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawroczyński, Warszawa 1958. [fragmenty]

11. Johann Gottlieb Fichte, Powołanie człowieka, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa 1956. [fragmenty]

12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1981.[fragmenty]

12a. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2002. [fragmenty]

12b. G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, Warszawa 1969. [fragmenty]

13. Ludwik Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, przeł. A. Landman, Warszawa 1959. [fragmenty]

14. Max Stirner, Jedyny i jego własność, przeł. przeł. J. i A. Gajlewicz, Warszawa 1995. [fragmenty]

15. Michał Bakunin, Pisma wybrane, przeł. B. Wścieklica i inni, Warszawa 1965. [fragmenty]

16. Soren Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1972. [całość]

17. Aleksander Hercen, Pisma filozoficzne, przeł. J. Walicka, W. Bieńkowska, Warszawa 1965, 1966. [fragmenty]

18. Karol Marks, Dzieła, t. 1, Warszawa 1976. [fragmenty]

19. Auguste Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa 1961. [fragmenty]

20. Henry David Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, przeł. H. Cieplińska, Poznań 2006. [całość]

Literatura uzupełniająca

1. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989.

2. W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. 2, Warszawa 1999.

3. B.A.G. Fuller, Historia Filozofii, t. 2, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1967.

4. Z. Drozdowicz, Filozofia Oświecenia, Warszawa 2006.

5. E. Coreth, H. Schondorf, Filozofia XVII i XVIII wieku, przeł. P. Gwiazdecki, Kęty 2006.

6. J. Migasiński, Filozofia Nowożytna, Warszawa 2011.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-03-2017 12:28)