SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia filozofii współczesnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia filozofii współczesnej
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-HFW-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wykłady: przedstawienie rozwoju współczesnej filozofii anglosaskiej, francuskiej i niemieckiej. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze współczesną myślą europejską, obejmującą okres od połowy XIX w. po koniec XX w. Ukazany zostanie zarówno jej kontekst racjonalny, jak i irracjonalny. Uczestnikom zajęć, analizującym teksty źródłowe, przybliżona zostanie problematyka ujęta w klamrę zagadnień i kierunków, podejmowana przez filozofów tego czasu.   

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej

Zakres tematyczny

Wykłady skupiają się na przedstawieniu XIX-wiecznych nurtów intelektualnych: pozytywizmu, marksizmu i filozofii życia oraz ich wpływu na powstanie kierunków filozofii XX wieku. Problematyka ćwiczeń uszeregowana została chronologicznie, a jej zakres wyznaczają m.in. takie pola tematyczne: fenomenologia, pragmatyzm, filozofia życia, marksizm, egzystencjalizm, personalizm, strukturalizm, filozofia spotkania, postmodernizm.

 

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład analityczny, pogadanka, praca z książką, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: słuchanie ze zrozumieniem

Ćwiczenia: obecność i aktywny udział w zajęciach, sumienne opracowanie materiałów do ćwiczeń, stosowanie się do poleceń prowadzącego zajęcia

Literatura podstawowa

1.      W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1994.

2.      A.J. Ayer, Filozofia w XX wieku, Warszawa 1997.

3.      J. Lechte, Panorama współczesnej myśli humanistycznej, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

1.      K. Marks, Praca wyobcowana, [w:] idem, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., przeł. K. Jażdżewski, Warszawa 1958.

2.      S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982.

3.      F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Poznań 2000.

4.      A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie tom 1, (§ 1-4, 7, 9-10), przeł. J. Garewicz, Warszawa 1994.

5.      E. Cassirer, Esej o człowieku (rozdz. I, II), przeł. A. Staniewska, Warszawa 1998.

6.      W. Dilthey, O powstaniu hermeneutyki [w:], idem, Pisma estetyczne, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1982.

7.      L. Szestow, Skrępowany Parmenides, [w:] idem, Ateny i Jerozolima, przeł. C. Wodziński, Warszawa 1988.

8.      E. Husserl, Idea fenomenologii (Dyspozycja wykładów, rozdz. I - IV), przeł. J. Sidorek, Warszawa 1990.

9.      J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawa 1998.

10.    E. Mounier, Co to jest personalizm?, przeł. A. Turowiczowa, Kraków 1960.

11.    M. Foucault, Przedmowa do Słów i rzeczy, [w:] idem, Filozofia. Historia. Polityka: Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, Warszawa-Wrocław 2000.

12.    C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna (fragmenty), przeł. K. Pomian, Warszawa 2000.

13.     J. Derrida, Kres człowieka, [w:] idem, Pismo filozofii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1993.

14.    H. Bergson, Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, Warszawa 1957.

15.    W. James, Pragmatyzm, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 14:31)