SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB5: Proces grupowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB5: Proces grupowy
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPG-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy z zakresu mechanizmów psychologicznych występujących i działających w grupach społecznych,  osiągnięcie możliwości przeprowadzenia analizy na temat procesów psychicznych i zjawisk występujących w grupie.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu psychologii społecznej, socjologii małych grup, psychologii osobowości i teorii uczenia się.

Zakres tematyczny

 Proces formowanie się grupy

- wejście w grupę

- decyzja jednostki o udziale w grupie,

- fazy tworzenia się grupy,

- zadania dla trenera w fazie formowania się grupy

Specyficzne procesy grupowe

- lęk przed oceną w grupie,

- sprzeciw w grupie,

- konflikt w grupie i jego zarządzenie,

- tożsamość jednostki a tożsamość grupowa,

myślenie grupowe

Problemy komunikacji w grupie

- efektywność słuchania,

- asertywna komunikacja w grupie,

- bariery komunikacyjne,

Twórczość w pracy grupy — kreowanie rzeczywistości

- sposoby rozwiązywania problemów w grupie 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacja medialna i filmowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opracowanie projektu pracy trenerskiej w grupie na wybrany problem/cel grupowy.

Literatura podstawowa

1.      Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna, serce i umysł. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

2.      Bonebright, D.A. (2010). 40 years of storming: a historical review of Tuckman’s model of small group development, Human Resource Development International, 13, 111–120.

3.      Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4.      Strelau, J., Doliński, D. (red.), (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk.

Literatura uzupełniająca

1.      Tuckman, B.W. (1965). Developmental sequence in small groups.  Psychological Bulletin, 63, 384-399.

2.      Tuckman, B.W., Jensen,  M.A. (1977). Stages of small-group development revisited. Group and Organization Studies, 4, 419–27.

3.      Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 24-04-2023 13:43)