SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA6: Logiczna analiza przekazu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA6: Logiczna analiza przekazu
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FLAP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność precyzyjnego sformułowania głoszonej tezy oraz logicznego jej uzasadnienia.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Streszczanie wybranych tekstów z różnych dziedzin. Prezentacja w formie tezy i uzasadnienia (z definicjami podstawowych pojęć).

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza tekstu, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Streszczenie tekstu. Prezentacja tezy z uzasadnieniem.

Literatura podstawowa

1. Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

2. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. M. Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 16:13)