SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 11.3-WH-CDFP-TIN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawywymi narzędziami komputerowymi przydatnymi przy studiowaniu. Studenci nauczą się pisać i redagować teksty do druku i do publikacji elektronicznej, przygotowywać prezentacje multimedialne, korzystać z podstawowych i zaawansowanych technik wyszukiwania, itp. Będą także mieli okazję zapoznać się z przykładami systemów do e-learningu. 

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

  1. Podstawy edytorstwa. 
  2. Przygotowanie tekstu do publikacji na papierze i ekranie (na przykładzie edytora Word).
  3. Opis bibliograficzny - reguły tworzenia i narzędzia wspomagające (na przykładzie Zotero).
  4. Sztuka dobrej prezentacji. 
  5. Budowanie prezentacji multimedialnej, na przykładzie PowerPointa.
  6. Google i inne - podstawowe i zaawansowane techniki wyszukiwania.
  7. Korzystanie z baz cytowań i baz pełnotekstowych. 
  8. Podstawy e-learningu (na przykładzie Moodle).
  9. Media społecznościowe w kontekście edukacji 

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie zadań praktycznych. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 90
Łącznie 100 108
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. Janowski J.: Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009.
2. Duch W.: Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997. Wersja sieciowa książki:
3. Durka P.J.: Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja, PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki:

4. Czupryk R.: Informatyka dla humanistów, Przemyśl 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marcin Sieńko (ostatnia modyfikacja: 03-09-2016 15:02)