SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teksty i konteksty - językoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teksty i konteksty - językoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-TK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest wskazać miejsce tekstu we współczesnym językoznawstwie, uświadomić różnice istniejące między poszczególnymi typami tekstu oraz nauczyć umiejętności ich odpowiedniego zastosowania i interpretacji.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.

Zakres tematyczny

Analiza pojęcia dyskursu i jego odniesienia do tekstu. Językowa analiza tekstów (treści, struktury, przeznaczenia itp.), należących do różnych typów dyskursów – dyskurs publiczny, polityczny, prasowy itd.

Metody kształcenia

Wykład konwersacyjny, praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia produkcyjne, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca studenta będzie oceniana w trakcie zajęć na podstawie jego aktywności. W trakcie semestru należy zaliczyć dwa kolokwia testowe. Pozytywne spełnienie tych warunków będzie podstawą, przy braku nieobecności, warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Лингвистический энциклопедический словарь, Москва 1990.
  2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов, Москва 1966.
  3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования, Москва 1981.
  4. Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. Москва 1982.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 22:19)