SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teksty i konteksty - literaturoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teksty i konteksty - literaturoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-TKl-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po ukończeniu kursu student powinien posiadać wiedzę na temat kontekstów, w których dzieło literackie może być osadzone i ich wpływu na interpretację. Student powinien posiadać umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji dzieła literackiego z omawianych na zajęciach perspektyw: historyczno - kulturowej, przynależności do gatunku/konwencji literackiej, z punktu widzenia innych utworów literackich (intertekstualność) i  wybranych teorii literatury. 

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Konteksty kulturowo-literackie utworu i ich  wpływ na jego recepcję: tło historyczno-kulturowe, tradycje i konwencje literackie, inne utwory literackie (wybrane przykłady       intertekstualności: przepisanie, wpływ, parodia)  oraz współczesne teorie literatury (m.in. postkolonializm, feminizm w badaniach literackich).

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, praca z tekstem literackim, praca w grupach, dyskusja.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

       Aktywność na zajęciach, znajomość omawianych tekstów literackich i krytyczno-literackich, pozytywna ocena pracy pisemnej.

      

Literatura podstawowa

Coetzee, J.M. Foe. New York: Penguin, 1987.

Hawthorne, N. “Rappaccini’s Daughter.” Young Goodman Brown and Other Tales. New York: Oxford University Press, 1998.

James, H. Daisy Miller and Other Stories. Ed. J. Gooder. New York, Oxford University Press, 1998.

James, H. Washington Square. New York: Random House, 2002.

Washington Square. Dir. A. Holland. Hollywood Pictures/Caravan Pictures, 1997.

Dodatkowa pozycja do wyboru:

James, H. The Turn of the Screw.  A Norton Critical Edition. Ed. D. Esch and J. Warren.  New York: W.W. Norton, 1999.                                                                     

 

Literatura uzupełniająca

Alfaro, Maria J.M. “Intertextuality: Origins and Development of the Concept.” Atlantis 18.1/2 (1996): 268-286.

Allen, Graham. Intertextuality. New York: Routledge, 2000.                                                               

Bell, Millicent. “Daisy Miller.” Tales of Henry James. A Norton Critical Edition. Ed. Ch. Wegelin and H.B. Wonham. New York: W.W. Norton, 2003. 431-442.                  

Fogel, Daniel M.  Daisy Miller. A Dark Comedy of Manners. Boston: Twayne Publishers, 1990.

Gargano, James W. “Washington Square: A Study in the Growth of an Inner Self.” Studies in Short Fiction 13.3 (1976): 355-362.

Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York and London: Routledge, 2006.

Maher, Susan N. “Confronting Authority: J.M. Coetzee’s Foe and the Remaking of Robinson Crusoe,” The International Fiction Review 18.1 (1991): 34-40.

Rivkin, Julie. “ ‘Prospects of Entertainment’: Film Adaptations of Washington Square.”   Henry James Goes to the Movies. Ed. Susan M. Griffin. Lexington: University of Kentucky Press, 2002. 147-69.

 

Uwagi

Student może wybrać jako formę zaliczenia przedmiotu zaliczenie z oceną (4 ECTS).


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:07)