SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu psychologii społecznej; specyfiki i kierunkach jej rozwoju oraz wybranych metod i narzędzi badawczych, technik pozyskiwania danych, strategii i metod analizowania zjawisk w grupach społecznych, mechanizmów wywierania wpływu na zachowania społeczne jednostki. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot psychologii społecznej. Historia psychologii społecznej.  Metody badań psychologii społecznej. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach społecznych. Wiodące teorie psychologii społecznej (teoria atrybucji, dysonansu poznawczego, społecznego uczenia się i modelowania, porównywania społecznego). Grupa społeczna: charakterystyka grupy. Interakcje i wywieranie wpływu w grupie. Konformizm jako zjawisko grupowe. Pozytywne i negatywne efekty funkcjonowania jednostki w grupie społecznej. Konflikty grupowe i strategie rozwiązywania. Stereotypy, uprzedzenia, stygmatyzacja. Władza, psychologiczne koncepcje władzy. Zachowania prospołeczne. Podstawy kierowania grupą, style kierowania. Możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii społecznej w praktyce. 

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, eksperyment, krytyczna ocena i analiza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z egzaminu (50% wartości oceny) oraz ocena uzyskana po zakończeniu ćwiczeń z przedmiotu (50% wartości oceny), w której skład wchodzą: oceny cząstkowe uzyskane w wyniku indywidualnej aktywności studenta, aktywne uczestnictwo studenta w pracy zespołowej oraz sprawdzenia poziomu wiedzy teoretycznej studenta (test 20% pytań stanowią pytania otwarte, 80% pytań stanowią pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru).

Literatura podstawowa

Aronson E., Wilson T., Akert R. (2006). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań.

Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływy społecznego. Gdańsk.

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa. 

 Argyle M. (1991). Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca

Nęcki Z. (200). Komunikacja międzyludzka,Kraków.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się.

Adler R.B., Rosenfeld L.B, Proctor R.F. (2002). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 15:18)