SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rzeczoznawca majątkowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rzeczoznawca majątkowy
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-rzecz.maj.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi rzeczoznawców majątkowych, formami ich zrzeszania się, największymi organizacjami skupiającymi rzeczoznawców oraz efektami ich działalności – standardy zawodowe, kodeks etyki, egzaminy na rzeczoznawców majątkowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1)     Regulacje prawne dotyczące rzeczoznawstwa majątkowego,

2)     Formy zrzeszania się rzeczoznawców majątkowych,

3)     Najważniejsze organizacje zrzeszające rzeczoznawców majątkowych,

4)     Rola organizacji zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, efekty ich działalności,

5)     Standardy zawodowe – ich umocowanie prawne i ich znaczenie dla rzeczoznawców majątkowych. Standardy zawodowe innych (zagranicznych) organizacji.  

6)     Działalność rzeczoznawcy majątkowego, a reguły etyki zawodowej.

7)     Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa.

Metody kształcenia

Metoda - kowencjalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz wykazanie się niezbędnym minimum wiedzy i umiejętności z merytorycznego zakresu przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 – z późniejszymi zmianami),

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku  Prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855)

  1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

(Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami),

  1. Powszechne Krajowe zasady Wyceny,
  2. Kodeks etyki zawodowej

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 06:34)