SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - rzeczoznawcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - rzeczoznawcy
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-sem.dyp.rz.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Praktyczne zapoznanie studentów z operatem szacunkowym.

Analiza przykładowych operatów.

Wymagania wstępne

Poznanie podejść, metod i technik szacowania oraz uwarunkowań prawnych.

Zakres tematyczny

1)     Zapoznanie się z operatami szacunkowymi występującymi na rynku.

2)     Sprawdzenie poprawności operatu, analiza obliczeń, ocena kompletności operatu.

3)     Najczęściej popełniane błędy w operatach szacunkowych.

4)     Szybkie sprawdzenie poprawności obliczeń.

5)     Przykładowe wyceny pod kątem wykonania prac dyplomowych.

6)     Ocena proponowanych przez studentów tematów prac dyplomowych, sprawdzenie kompletności dokumentów źródłowych. 

7)     Sprawdzenie poprawności wykonanych operatów.

8)     Egzamin.

Metody kształcenia

Wykład interaktywny, ćwiczenia praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wstępnym warunkiem zaliczenia seminarium była obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz wykazanie się wykonanym i zatwierdzonym przez prowadzącego seminarium projektem operatu szacunkowego.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 – z późniejszymi zmianami),

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

(Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami),

  1. Powszechne Krajowe zasady Wyceny,

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 06:36)