SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Język polityki i reklamy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Język polityki i reklamy
Kod przedmiotu 15.9-WH-FiPlP-JPR-Ć-S15_pNadGenKOQ42
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Irmina Kotlarska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania języka w polityce i reklamie, ze szczególnym uwzględnieniem opisu funkcji perswazyjnej języka i jej językowych wykładników.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Funkcje językowe ze szczególnym uwzględnieniem funkcji perswazyjnej, perswazja a/i manipulacja; interferencja stylowa; ekspansja i funkcje potoczności w stylu oficjalnym; strategie budowania pozytywnego wizerunku; strategie kreowania wizerunku wroga; emocje w języku; slogany, ich struktury i funkcje;  metafora; wartości i sposoby ich wyrażania.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, kreatywne rozwiązywanie problemów w grupach (m.in. burza mózgów i śnieżna kula).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna i/lub wystąpienie ustne.

Literatura podstawowa

  1.  Fairclough, Norman. 1989. Language and power. London and New York: Longman.
  2. O’ Keefe, Daniel. 2002. Persuasion: Theory and research (2nd ed.). Thousand Oaks CA: Sage Publications.
  3.  Cook, Guy. 2001. the Discourse of Advertising. London and New York: Routledge.
  4. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

  1. Bralczyk, Jerzy. 1996: Język na sprzedaż, Warszawa.
  2. Habrajska, Grażyna. 2007. Mechanizmy perswazji i manipulacji. Łask.
  3. Lewiński, Piotr. 1999. Retoryka reklamy, Wrocław.
  4. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Irmina Kotlarska (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 21:44)