SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządca nieruchomości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządca nieruchomości
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-zarz.ner.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami statusu prawnego zarządcy w świetle obowiązujących przepisów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1)     Definicja zarządcy nieruchomości oraz działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami,

2)     Nadawanie uprawnień zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

3)     Zakres czynności zawodowych zarządcy nieruchomości,

4)     Formy wykonywania działalności zawodowej,

5)     Wykonywanie czynności zawodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

6)     Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zarządcę nieruchomości,

7)     Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna zarządcy nieruchomości

Metody kształcenia

Wykład klasyczny z elementami interaktywnymi. Wykład z prezentacją multimedialną. Dyskusja problemowa. Analiza problematyki wykładu wraz z przykładami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz wykazanie się niezbędnym minimum wiedzy i umiejętności z merytorycznego zakresu przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 – tekst jednolity,
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. 1994, nr 85, poz. 388, - tekst jednolity,
  3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze, Dz. U. 1982, nr 30 poz. 210, - tekst jednolity,

Literatura uzupełniająca

  1. Ewa Bończak – Kucharczyk:  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne, W –wa 2011 r.,
  2. Marek Bryks – Podstawy zarządzania nieruchomościami, W-wa 2009 r.,
  3. Akty prawne regulujące zaopatrzenie obiektów w media.
  4. Kodeks etyki zawodowej oraz standardy zawodowe Pośrednika w obrocie nieruchomościami, Zarządcy nieruchomości, Rzeczoznawcy majątkowego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 06:41)