SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - Zarządcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - Zarządcy
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-sem.dyp.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia planu zarządzania nieruchomością.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1)     Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością

2)     Metodyka sporządzania planów zarządzania nieruchomością

3)     Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością

4)     Struktura planu zarządzania nieruchomością

5)     Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością

6)     Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla różnych typów nieruchomości

Metody kształcenia

Wykład klasyczny z elementami interaktywnymi. Dyskusja. Pisanie planów zrządzania wg przyjętych i przedstawionych standardów. Omawianie przygotowanych przez studentów materiałów.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz wykazanie się niezbędnym minimum wiedzy i umiejętności z merytorycznego zakresu przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 – tekst jednolity,
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. 1994, nr 85, poz. 388, - tekst jednolity,
  3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze, Dz. U. 1982, nr 30 poz. 210, - tekst jednolity,
  4. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Dz. U. 1995 nr 133, poz.654 - tekst jednolity,
  5. Jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2003 r.; Nr 33, poz. 270 z 2004 r.; Nr 109, poz. 1156 z 2008 r.; Nr 201 poz. 1238 i Nr 56, poz. 461 z 2009 r.; Nr 239, poz. 1597 z 2010 r.),
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z 1999 r. oraz Nr 205, poz. 1584 z 2009 r.),

Literatura uzupełniająca

  1. Ewa Bończak – Kucharczyk:  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne, W –wa 2011 r.,
  2. Marek Bryks – Podstawy zarządzania nieruchomościami, W-wa 2009 r.,
  3. Akty prawne regulujące zaopatrzenie obiektów w media.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 06:37)