SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia sportu
Kod przedmiotu 14.4-WP-WF-PS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyfiką działalności sportowej od strony psychologicznej, oraz z prawidłowościami funkcjonowania jednostki i grupy w sytuacjach rywalizacji sportowej.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej.

Zakres tematyczny

Czym jest psychologia sportu? Klasyfikacje psychologiczne dyscyplin sportu. Procesy poznawcze i emocje w sporcie. Znaczenie uwagi i koncentracji , wpływ emocji na wyniki. Motywacja i jej kształtowanie. Motywowanie sportowca. Metodyka pracy - relaksacja, wizualizacja, biofeedbeck ,sterowanie uwagą i emocjami. Relacje w grupie a wynik. Sport jako stres. Przygotowanie startowe a ogólne przygotowanie mentalne. Przywództwo w sporcie. Znaczenie cech osobowych w sporcie- temperament, odporność psychiczna, inteligencja.Poczucie własnej wartości. Agresja i lęk w sporcie. Nabywanie umiejętności i kształtowanie nawyków ruchowych.

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza tekstów, analiza przypadków, referaty.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach , zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

Czajkowski Z.,Psychologia sprzymierzeńcem trenera,Warszawa 1996.

Gracz J., Sankowski T., Psychologia sportu,Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

Jarvis M., Psychologia sportu, Gdańsk 2003.

Rychta T., Elementy psychologii sportu,Warszawa 1995.

Uwagi

Czajkowski Z., Psychologia sprzymierzeńcem trenera, Warszawa 1996.


Zmodyfikowane przez dr Jerzy Herberger (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 01:04)