SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Piłka siatkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Piłka siatkowa
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-PS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Tomasz Paluch
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie nauczyciela, który będzie przygotowany do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania gry w piłkę siatkową oraz ich realizacji w warunkach szkolnego wychowania fizycznego. Usprawnienie studentów w zakresie techniki gry w piłkę siatkową..

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności techniczne gry w piłkę siatkową. Znajomość przepisów gry.

Zakres tematyczny

Charakterystyka gry w piłkę siatkową.

 • Zarys historii piłki siatkowej w Polsce i na świecie.

 • Aktualne przepisy gry w piłce siatkowej, sędziowanie i protokołowanie.

 • Organizacja gry na poszczególnych etapach szkolenia.

 • Specjalizacja działań i pozycji w piłce siatkowej.

Technika, systematyka i metodyka nauczania:

 • postaw siatkarskich i poruszania się po boisku, padów i rzutów,

 • podstawowych sposobów odbicia piłki,

 • zagrywki,

 • przyjęcia piłki po zagrywce,

 • wystawienie piłki do ataku,

 • zbicia piłki i innych form ataku,

 • zastawiania pojedynczego i grupowego,

 • obrony pola gry i odbić w zachwianej równowadze.

Taktyka gry w piłkę siatkową

 • Taktyka zespołowa gry w ataku.

 • Taktyka zespołowa gry w obronie.

 • Taktyka indywidualna w poszczególnych elementach gry.

 • Ćwiczenia taktyczne realizowane w różnych formach (małe gry, fragmenty gry, gry szkolne, gry właściwe, mecze).

Piłka siatkowa dzieci i młodzieży.

 

 • Struktura i etapy szkolenia w piłce siatkowej.

 • Ćwiczenia, gry i zabawy przygotowujące do gry w piłkę siatkową (podania, rzuty, chwyty itp.).

 • Jednostka treningowa.

 • Rodzaje rozgrzewek – przykłady rozwiązań. Przykłady rozgrzewki przedmeczowej.

 • Ćwiczenia w części końcowej.

 • Ćwiczenia stabilizujące i korekcyjne kręgosłupa.

 • Urządzenia i sprzęt pomocniczy w nauczaniu i doskonaleniu gry.

   

 • Przykładowe jednostki treningowe na poszczególnych etapach szkolenia w zakresie kształtowania sprawności fizycznej i umiejętności technicznych.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, praca w grupach, obserwacja.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w organizacji zawodów sportowych w piłkę siatkową, udział w obserwacji zajęć piłki siatkowej, przeprowadzenie analizy statystycznej meczu w piłkę siatkową, przeprowadzenie gry lub zabawy w nauczaniu techniki lub taktyki piłki siatkowej. Ocenie podlega:

 • test z progami punktowymi, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 50% punktów – 40%

 • test sprawności specjalnej – 50%,

 • opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) – 10%,

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z konwersatorium

 

Literatura podstawowa

 1. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. Warszawa 2007.

 2. Buchfelder M., Klocek T.: Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Warszawa 2003.

 3. Grządziel G.: Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy minisiatkówki. Katowice 2006.

 4. Kasza W., Zdebska H.: Piłka siatkowa - obrona pola w ujęciu taktycznym. Warszawa 2007.

 5. Kowalski L.: Taktyka ataku i bloku w siatkówce. Warszawa 1993.

 6. Mecner K.: 80 lat polskiej siatkówki. Warszawa 2002.

 7. Skrobański H., Wieczorek A.: Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej. Poznań 1995.

 8. Superlak E.: Piłka siatkowa. Techniczno - taktyczne przygotowanie do gry. Wrocław 2006.

 9. Uzarowicz J.: Siatkówka - co jest grane. Kraków 2001.

 10. Wróblewski P.; Piłka siatkowa w szkole - poradnik metodyczny. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Grządziel G., Kowalski L.: Siatkówka plażowa w szkole. Warszawa 2000.

 2. Grządziel G., Ljach W.: Piłka siatkowa. Podstawy treningu. Zasób ćwiczeń. Warszawa 2000.

 3. Mecner K.: Historia siatkówki. Mistrzostwa Europy. Katowice 2005.

 4. Papageorgiou A., Spitzley W.: Piłka siatkowa. Podręcznik nauczania podstawowego. 2003

 5. Seweryniak T.: Siatkówka plażowa. Działania graczy i współzawodnictwo. Wrocław 2008.

 6. Superlak E.: Dyspozycje osobnicze a umiejętności działania w grze zespołowej na przykładzie gry w piłkę siatkową. Wrocław 2008.

 7. Wołyniec J. (red.): II Ogólnopolskie Warsztaty Trenerskie w piłce siatkowej - materiały szkoleniowe. Wrocław 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 09:13)