SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe: nauki biomedyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe: nauki biomedyczne
Kod przedmiotu 16.1-WF-SD:NBio2
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką badań realizowanych w biochemii i fizjologii wysiłku, żywieniu i wspomaganiu sportowców oraz medycynie sportowej. Przekazanie studentom wiedzy nt. doboru i weryfikacji piśmiennictwa, formułowania celów badawczych, doboru metod badawczych i analizy statystycznej. Przygotowanie projektu badawczego do pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii, fizjologii i medycyny sportowej

Zakres tematyczny

Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami biochemicznymi i fizjologicznymi

2. Analiza procesów regeneracyjnych mięśni szkieletowych

3. Kompleksowa ocena zagrożenia przetrenowaniem w sporcie wyczynowym

4. Żywienie i suplementacja w sporcie; wspomaganie ergogeniczne

5. Zagrożenie dopingiem w sporcie powszechnym i wyczynowym

6. Fizjologia starzenia się, wysiłek fizyczny i długowieczność

7. Aktywność fizyczna; zalecenia dla zdrowia

8. Wybór tematu pracy magisterskiej i prezentacja projektu badawczego

 

Metody kształcenia

konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja projektu badań do pracy magisterskiej

Literatura podstawowa

·         Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf

  • Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/
  • Wykłady z przedmiotu udostępniane studentom na platformie e-learningowej WLNZ.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 11:43)