SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening funkcjonalny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening funkcjonalny
Kod przedmiotu 16.1-WF-TF
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z nowoczesnym i holistycznym podejście do treningu, którego podstawowymi zasadami są wielostawowość ćwiczeń, aktywizowanie mięśni głębokich oraz umysłu. Przygotowanie do indywidualnej pracy z klientem/pacjentem poprzez odtwarzanie właściwych wzorów ruchowych, kontroli motorycznej i sensomotorycznej oraz znaczenia stabilizacji jako podstawy treningu funkcjonalnego.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

1.     Podstawy treningu medycznego, Health-Related Fitness – sprawność ukierunkowana na zdrowie.

2.     Stabilizacja centralna (core stability) – definicja, anatomia, nauka aktywizacji mięśni.

3.     Formy treningu stabilizacyjnego, pilates, trening proprioreceptywny, ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi treningowych (bosu, poduszki rehabilitacyjne, sztangi i sztangielki, ćwiczenia w systemie TRX, taśmy, kettlebells), cross fit.

4.     Streching w postępowaniu leczniczym, profilaktycznym i sportowym – formy, metodyka.

5.     Joga – metodyka ćwiczeń, odmiany.

Metody kształcenia

Metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: Ocenie podlegają: kolokwium sprawdzające wiedzę, projekt indywidualny, ocena z wykonania zadań praktycznych realizowanych na zajęciach. Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

1.      Bouchard C., Shephard R. J. (1994): Physical activity, fitness and health: the model and key concepts. [In:] Physical activity, fitness and health. Red. C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, 77-88.

2.      Clemenceau F.D., Gundil M. Stretching, Warszawa PZWL, 2012

3.      Elphinston J. Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa Poznań 2016

4.      Kasperczy T. Mucha D. Zarys kinezjologii, Kraków 2016

5.      Margulec-Adamowicz N. Molik B, Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów, PZWL 2014

6.      Nelson A. G., Kokkonen J. Anatomia stretchingu: ilustrowany przewodnik jak poprawić elastyczność i siłę mięśni,. Białystok, Studio Astropsychologii, Wyd. 2, 2011.

7.      Stryła W. Pogorzała A.M, Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji, PZWL 2014

8.      Eliade M.Techniki jogi, Warszawa  2009

9.      Cobler H.D. Anatomia Hatha Jogi, Wydawnictwo: IBR Focus Sp. z o.o.

10.    Abigail E.  Anatomia jogi,  2012

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 24-08-2016 19:35)