SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Koszykówka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Koszykówka
Kod przedmiotu 16.1-WF-K
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Ewa Misior
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie nauczyciela, który będzie przygotowany do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania gry w koszykówkę oraz ich realizacji w warunkach szkolnego wychowania fizycznego. Usprawnienie studentów w zakresie techniki gry w koszykówkę.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności techniczne gry w koszykówkę. Znajomość przepisów gry.

Zakres tematyczny

Charakterystyka gry w koszykówkę.

 • Zarys historii koszykówki w Polsce i na świecie.

 • Aktualne przepisy gry, sędziowanie i protokołowanie.

 • Organizacja gry na poszczególnych etapach szkolenia.

Obserwacja i analiza meczu w koszykówkę.

 • Znaczenie oraz rodzaje obserwacji gry w odniesieniu do działań motorycznych, technicznych i taktycznych.

 • Przykładowe arkusze obserwacyjne.

 • Opracowanie danych zgromadzonych w arkuszach obserwacyjnych.

Technika, systematyka i metodyka nauczania:

 • poruszania się po boisku,

 • chwytów i podań,

 • kozłowania,

 • rzutów do kosza.

Taktyka gry w koszykówkę.

 • Taktyka zespołowa gry w ataku.

 • Taktyka zespołowa gry w obronie.

 • Taktyka indywidualna w poszczególnych elementach gry.

 • Ćwiczenia taktyczne realizowane w różnych formach (małe gry, fragmenty gry, gry szkolne, gry właściwe, mecze).

Koszykówka dzieci i młodzieży.

 • Struktura i etapy szkolenia w koszykówce.

 • Ćwiczenia, gry i zabawy przygotowujące do gry w koszykówkę (podania, rzuty, chwyty itp.).

Jednostka treningowa

 • Rodzaje rozgrzewek

 • Ćwiczenia w części końcowej.

 • Przykładowe jednostki treningowe na poszczególnych etapach szkolenia w zakresie kształtowania sprawności fizycznej i umiejętności technicznych.

 

Metody kształcenia

Obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w organizacji zawodów sportowych w piłkę ręczną, udział w obserwacji zajęć piłki ręcznej, przeprowadzenie analizy statystycznej meczu w piłkę ręczną, przeprowadzenie gry lub zabawy w nauczaniu techniki lub taktyki piłki ręcznej. Ocenie podlega:

 • test z progami punktowymi, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów – 40%

 • test sprawności specjalnej – 40%,

 • opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) – 20%

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z konwersatorium.

 

Literatura podstawowa

 1. Arlet T., Koszykówka – podstawy techniki i taktyki. Kraków, 2001.

 2. Bondarowicz M., Zabawy w grach zespołowych. Warszawa, 1998.

 3. Chromiński Z., Metody sportu dzieci i młodzieży. Wyd. Sport i Turystyka, 1976.

 4. Huciński T., Koszykówka, Wrocław, 2001.

 5. Koszykówka dla zawodników, wskazówki dla trenerów. Wyd. FIBA, Warszawa, 2001.

 6. Mikułowski J. Oszast H., Koszykówka. Wyd. Sport i Turystyka Warszawa, 1976.

 7. Oficjalne przepisy gry w koszykówkę, FIBA 2010.

 8. Rumiński A., Mini Koszykówka, Agencja Promo – Lider Warszawa, 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. Dembiński J.: Koszykówka. Warszawa, 2011.

 2. Huciński T, Lekner I.: Koszykówka podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. Wrocław, 2001.

 3. Ljach W.: Koszykówka - podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Kraków, 2003-2007.

 4. Wojakowski A., Koszykówka. Skrypty AWF Poznań, 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 19:35)