SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Turystyka i rekreacja szkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Turystyka i rekreacja szkolna
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TiRS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Mieczysław Wojecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie sztuki organizacji imprez turystycznych w szkole i w placówkach oświatowo-wychowawczych. Ochrona przed hipokinezją. Przygotowanie młodego człowieka do uprawiania turystyki w wymiarze społecznym. Wprowadzenie w wartości dydaktyczno-wychowawcze, estetyczne, zdrowotne, resocjalizacyjne i hedonistyczne turystyki szkolnej.

Wymagania wstępne

Podstawowe wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego organizowania turystyki w warunkach szkolnych

Zakres tematyczny

Wykłady: Rys historyczny organizacji turystyki w Europie i Polsce. Turystyka szkolna w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Resortowe zarządzenia i rozporządzenia dotyczące działalności turystycznej w szkołach. Najważniejsze przepisy prawne. Ogólnopolskie przedsięwzięcia programowe PTTK wśród młodzieży szkolnej. Rola nauczyciela, jako kreatora wypoczynku, turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży. Formy turystyki szkolnej. Organizacja imprez turystycznych. Metodyka przygotowania i prowadzenia imprez turystycznych w szkole, w każdej z dyscyplin turystyki kwalifikowanej.

Ćwiczenia: Turystyka szkolna w układzie strukturalnym (w czasie lekcyjnym, pozalekcyjnym i pozaszkolnym). Usługi turystyczne z uwzględnieniem pilotażu i technik obsługi turystyki. Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo (na wycieczkach szkolnych, biwakach, obozach wędrownych, w górach). Zajęcia kulturalno-oświatowe na imprezach turystycznych. Gry i zabawy. Muzyka i śpiew. Wycieczka podstawową formą pracy dydaktyczno-wychowaczej w szkole. Programy wycieczek weekendowych, wieloprzedmiotowych z elementami turystyki kwalifikowanej

Metody kształcenia

Student uczestniczy w wykładach (typu informacyjnego z wykorzystaniem technik multimedialnych, filmu oraz typu problemowego o charakterze interakcyjnym), przygotowuje prezentację wybranych form turystyki kwalifikowanej, uczestniczy w ćwiczeniach (dyskusja problemowa, wycieczka w region lubuski lub na targi turystyczne), czyta i analizuje samodzielnie literaturę przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami na podstawie testu sprawdzającego poziom wiedzy. Ocena pozytywna to zdobycie minimum 60% punktów.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem zdobycie zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwiów, zadań praktycznych, projektu grupowego (zgodność z tematem, struktura opracowania, odpowiedni i twórczy dobór literatury). Ocena postawy studenta wobec przedmiotu będzie wyrażona na podstawie czynnego uczestnictwa i zaangażowania w formy pracy w trakcie ćwiczeń (aktywność, poziom przedstawienia prezentacji). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną końcowych ocen z wykładów i konwersatoriów.

 

Literatura podstawowa

 1. Denek K. W kręgu edukacji krajoznawstwa i turystyki w szkole, UAM w Poznaniu 2000.

 2. Domaracka B.- Jak organizować szkolną turystykę, Warszawa 2008.

 3. Harajda R. Organizujemy turystykę w szkole, Zielona Góra 1987.

 4. Janowski I. Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003.

 5. Łobożewicz T. Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. Skrypt dla studentów, Warszawa 1996.

 6. Podstawy rekreacji i turystyki – pod redakcją S. Toczek-Werner, AWF Wrocław 2002.

 7. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Denek K. Poradnik dla organizatora wycieczek szkolnych, Warszawa 1985.

 2. Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą . Praca zbiorowa pod red. M. Kisiela, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2010.

 3. Podoski J. Turystyka szkolna. Poradnik dla nauczycieli, kierowników wycieczek krajoznawczych turystycznych młodzieży szkolnej, Warszawa 1974.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 09:29)