SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i zarządzanie w sporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie
Kod przedmiotu 16.1-WZ-WF-OiZwS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów do problematyki organizacji i zarządzania w sporcie. W wyniku realizacji przedmiotu studenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania i organizacji w sporcie. Studenci zaznajamiają się m.in. z systemem organizacji i zarządzania sportem, modelem struktury organizacyjnej w Polsce oraz prawnymi aspektami zarządzania sportem i jego perspektywami rozwoju. Ponadto nabędą umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania organizacjami sportowymi, komunikowania się oraz pracy w zespole, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Celem przedmiotu jest również kształtowanie umiejętności planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Zarządzanie sportem. Planowanie strategiczne w sporcie. Rola menedżera i lidera w zarządzaniu sportem. Zarządzanie karierą w sporcie. Organizacja i jej miejsce w otoczeniu. Podział organizacji sportowych. Kluby sportowe jako szczególny rodzaj organizacji sportowej. Struktura rynku sportowego. Model rynku sportowego. Etyka w zarządzaniu sportem. Warunku funkcjonowania klubów sportowych w Polsce – analiza zmian w czasie. Orientacja na klienta w zarządzaniu sportem. Typologia problemów zarządzania. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Kompetencje menedżera sportu i determinanty ich kształtowania.  Problematyka kierowania i motywowania pracowników. Rola zaangażowania we współczesnym zarządzaniu. Ocena i pomiar poziomu zaangażowania pracowników. Motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie. Budowanie zespołu. Kryzys i dysfunkcje w organizacji. Finansowanie sportu. Prawne aspekty zarządzania sportem w Polsce. Perspektywy rozwoju sportu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, dyskusja, pokaz.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów (K2_W01; K2_W04; K2_W06; K2_W12; K2_U06;K2_U10;K2_K05). Zaliczenie będzie w formie pytań otwartych i problemowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z pracy pisemnej. Termin zaliczenia: na przedostatnich zajęciach zgodnie z harmonogramem studiów.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę końcową składać się będzie ocena z pracy pisemnej (100%).

 

 

Literatura podstawowa

 1. Dobrowolski Z., Organizacja i zarządzanie: zarys problematyki i metod, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2008.
 2. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników: sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 3. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy - narzędzia – aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 4. Kietliński K., Martínez Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 5. Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2000.
 6. Penc J., Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra: rozwiązywanie problemów kadrowych, Placet, Warszawa 2000.
 7. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika, POLTEXT, Warszawa 2004.
 8. Sojkin B., Waśkowski Z. (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 9. Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Dudek D., Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, AWF, Kraków 2001.
 2. Koźmiński K. W. Piotrowski, (red.), Zarządzanie : Teoria i praktyka,  Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Juchnowicz M. (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim: metodyka badania, opisy przypadków, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 4. Kamińska-Radomska I., Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2012.
 5. Miller D., Zespoły: co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 6. Piotrkowski K.,  Świątkowski M., Kierowanie zespołami ludzi, „Bellona", Warszawa 2000.
 7. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa 2007.
 8. Stoner J. A.F., Freeman R.E., Gilbert D. R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 9. Tyrała P., Kierowanie, organizowanie, zarządzanie: zarys prakseologii, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2001.
 10. Waśkowski Z., Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 11. Wyrzykowska B., Katarzyna Karbowiak, Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 11:58)