SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna ciągła -100 godz., szkoła ponadgimnazjalna (wrzesień po 1 roku studiów) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna ciągła -100 godz., szkoła ponadgimnazjalna (wrzesień po 1 roku studiów)
Kod przedmiotu 05.9-WL-WF-PPCwSPonad
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 100 6,67 100 6,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą w szkole ponadgimnazjalnej, wdrażanie do samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy przez udział w całokształcie życia szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem metod, form i zasad stosowanych przez prowadzenie zajęć ruchowych. Zweryfikowanie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych, zdobywanie nowych doświadczeń oraz gromadzenie w toku obserwacji wiedzy o funkcjonowaniu instytucji. Stworzenie warunków do samooceny własnych działań, rozpoznania swoich predyspozycji do roli nauczyciela i animatora zajęć sportowych w szkole.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość z zakresu rozwoju psychofizycznego młodzieży. Zaliczenie ciągłej praktyki pedagogicznej w gimnazjum.

Zakres tematyczny

Poznanie organizacji pracy szkoły i planu dydaktyczno-wychowawczy placówki, funkcjonowanie w szkole biblioteki, świetlicy, samorządu uczniowskiego, opieki medycznej, Rady Pedagogicznej itp. poznanie warsztatu pracy nauczyciela wf, ze szczególnym uwzględnieniem: rocznego planu pracy (rozkładu materiału), testów oceniających sprawność fizyczną i wydolność organizmu, rodzaju posiadanego sprzętu sportowego i urządzeń sportowych. Hospituje i asystuje lekcje prowadzone przez nauczyciela wf (15 hospitacji). Samodzielnie prowadzi lekcje wf i zajęcia pozalekcyjne (zobowiązany jest do przeprowadzenia 60 godzin lekcyjnych wf).

Metody kształcenia

Metoda działań praktycznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki (realizacja we wrześniu) jest uzyskanie pozytywnej opinii wystawionej przez pedagoga – opiekuna praktyki , złożenie wymaganych dokumentów (opinii o pracy, umowy z nauczycielem, rachunku za pracę dla nauczyciela, karty praktyki studenta, zaopiniowane i ocenione konspekty, na podstawie których prowadzone były zajęcia) w wyznaczonym terminie przez organizatora praktyki z ramienia UZ. Ocena końcowa - jest ocena wystawiona z praktyki.

Literatura podstawowa

. Tatarczuk J., 2011, Metodyka wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra.

2. Tatarczuk J., 2011, Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. WSP, Zielona Góra.

3. Bronikowski M., 2012, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu. AWF Poznań

4. Stawczyk Zb., 1993, Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Skrypty 64. AWF Poznań.

5. Wieczorek A., 2004, Normy prób sprawności specjalnej w grupach zespołowych oraz wybranych przejawów zdolności motorycznych studentów wychowania fizycznego, AWF Poznań.

6. Talaga J., 2004, Sprawność fizyczna. Testy. Zysk i S-ka, Poznań.

7. Bronikowski M., (red.), 2002, Metodyka wychowania fizycznego w zreformowanej szkole, EM i P, Poznań.

8. Trześniowski R., 1995, Zabawy i gry ruchowe, WS i P, Warszawa.

9. Pańczyk W., Warchoł K., 2008, W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski.

11. VI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej, 2004, MEN i S, Warszawa.

12. Wychowanie fizyczne i sport w szkole (2010), Kancelaria Senatu, Warszawa.

13. Czasopisma: Lider, Kultura fizyczna

Literatura uzupełniająca

1. Czasopismo "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 31-08-2016 13:39)