SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening zdrowotny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening zdrowotny
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TZ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy i umiejętności na temat metodyki prowadzanie zajęć ruchowych z osobami starszymi z uwzględnieniem starzenia zdrowego, zwykłego i patologicznego i najczęstszych zespołów geriatrycznych. Przygotowanie do programowania, organizowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, profilaktycznych i usprawniających w zakresie aktywności ruchowej seniorów.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu metodyki wychowania fizycznego, teorii sportu i rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

 1. Zalecenia i metodyka prowadzenia zajęć ruchowych a problemy zdrowotne (choroby układu krążeniowo-oddechowego; zaburzenia chodu; równowaga i koordynacja-upadki; osteoporoza; odżywianie i nawadnianie; zawroty głowy; nietrzymanie moczu; cukrzyca; zmiany zwyrodnieniowe stawów; wielolekowość i wielochorobowość).
 2. Całościowa ocena geriatryczna (COG) – ocena stanu czynnościowego  i stanu zdrowia.
 3. Zasady prowadzenia zajęć ruchowych z osobami starszymi-specyfika z uwzględnieniem różnych typów starzenia się – wskazania i przeciwwskazania, dobór form.
 4.  Monitorowanie wysiłku za pomocą subiektywnej oceny ciężkości pracy - skala Borga, kontrola tętna i ciśnienia podczas wysiłku, intensywność obciążeń.
 5. Trening siłowy osób starszych.
 6. Trening wytrzymałościowy osób starszych.
 7. Trening koordynacji i równowagi.
 8. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
 9. Ćwiczenia manualne.

Metody kształcenia

Metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć realizowanych w czasie laboratoriów. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę, projekt indywidualny, ocena z realizacji zadań praktycznych realizowanych na zajęciach.  Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Wieczorowska-Tobis K. Kostka T. Borowicz A. M. (red) Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2011.
 2. Bartyzel-Lechforowicz H. Jandziś E. Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych. Konsorcjum Akademickie Kraków 2009.
 3. Brzezińska M. Graczkowska M. Zaradnik terapeutyczny: jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej. Warszawa  2012.
 4. Rosławski A. Woźniewski M.  Fizjoterapia oddechowa.  Wyd. AWF Wrocław  2001.
 5. Śliwiński Z. Żak M. (red. wyd. pol) Fizjoterapie kliniczna w geriatrii. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2014.
 6. Kuński H. Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Łódź 2000.
 7. Osiński W. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Wyd. PZWL  2013.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 24-08-2016 23:30)