SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-JS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zasadami współczesnej polskiej etykiety językowej oraz niektórymi elementami etykiety obowiązującej w innych kulturach. Zajęcia mają także na celu kształcenie potrzeby oceny estetycznej i etycznej własnych wypowiedzi.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawy grzeczności językowej (strategie grzecznościowe).
 2. Grzeczność w komunikacji bezpośredniej i korespondencji.
 3. Tytulatura (formy adresatywne) i relacje "na pan, pani", "na ty", relacje pośrednie, zmiana relacji
 4. Polska grzeczność na tle innych kultur
 5. Zmiany we współczesnych obyczajach grzecznościowych. Łamanie norm w wypowiedziach publicznych.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć (referat) i aktywny w nich udział, zaliczenie kolokwium, przedstawienie prezentacji

Literatura podstawowa

 1. M.Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir – vivre’u, Warszawa 2009.
 2. M.Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997.
 3. Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J.Anusiewicz, M.Marcjanik, Wrocław 1991.
 4. K.Ożóg, Uwagi o współczesnej polskiej grzeczności językowej, [w:] Polszczyzna  przełomu XX i XXI wieku.. wybrane zagadnienia, wyd. III Rzeszów 2011, s. 77-88.

Literatura uzupełniająca

 1. A.W.Bortnowski, Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Toruń 2009.
 2. A.Grybosiowa, Liberyzacja społecznej oceny wulgaryzmów [w:] Człowiek-dzieło-sacrum, red. S.Gajda, J.Sobeczko, Opole 1988.
 3. A.Grybosiowa, Formy „ty” i „pan” (i) w kontaktach społecznych, „Poradnik Językowy” 1990, z.2.
 4. Grzeczność na krańcach świata, red. M.Marcjanik, Warszawa 2007.
 5. R.Huszcza, Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia, Warszawa 2006.
 6. I.Kamińska-Radomska, Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2012.
 7. J.Kowalikowa, Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie [w:] Język trzeciego tysiąclecia, red. G.Szpila, Kraków, s.121-132.
 8. M.Marcjanik, Wielkie zmiany przyjdą jutro. O przemianach w językowych obyczajach grzecznościowych [W:] Język a kultura, t.20. Jubileuszowy, red. A.Dąbrowska, Wrocław 2008, s.89-98.
 9. T.Stępień, O inwektywie, [w:] Język a Kultura, t.13: Językowy obraz świata i kultura, red. A.Dąbrowska, J.Anusiewicz, Wrocław 2000. 
 10. A.Wierzbicka, Akty mowy jako odbicie wartości kulturowych, [w:] tejże, Język-umysł-kultura, Warszawa 1999, s. 212-226.
 11. H.T.Zgółkowie, Językowy savoir-vivre: praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych, towarzyskich, Warszawa 2001.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 12-01-2018 12:48)