SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-MLK- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy z zakresu historii literatury o zjawiska pozaliterackie, ale z literaturą bezpośrednio związane.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Literatura a życie literackie i kultura literacka; geografia literacka; społeczne obiegi literatury; historia książki, prasy, drukarstwa; komunikacja literacka; instytucje kultury: wydawnictwa, czasopisma, biblioteki, salony literackie, kawiarnie literackie, szkoły i uniwersytety.

Metody kształcenia

dyskusja, metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach, test sprawdzający wiedzę

Literatura podstawowa

 1. Bachórz J., Pamiętnik w polskiej kulturze romantycznej, [w:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, red T. Weiss, Kraków 1984, s.131-147.
 2. Kamionkowa J., Życie literackie w pierwszej połowie XIX wieku. Studia, Warszawa 1970.
 3. Konteksty nauki o literaturze, red. M. Czermińska, Wrocław 1973.
 4. Literatura zabroniona 1832-1862. Zjawisko, rynek, rozpowszechnianie, Kielce 1989.
 5. Maciejewski J., Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998.
 6. Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971.
 7. Straszewska M., Problematyka badań nad życiem literackim, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 440-454.
 8. Witkowska A., Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984.
 2. Borejsza J. W., Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966.
 3. Emigracja postyczniowa 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2010.
 4. Kalembka S., Wielka Emigracja 1831-1863, Toruń 2003.
 5. Kowalczykowa A., Warszawa romantyczna, Warszawa 1987.
 6. Kulczycka-Saloni J., Życie literackie Warszawy w latach 1864 - 1892, Warszawa 1970.
 7. Maciejewski J., Przedburzowcy, Kraków 1971.
 8. Pieścikowski E., „Ach! w tym Poznańskiem…”. Życie literackie XIX wieku, Poznań 2003.
 9. Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim 2. połowy XIX w., red. S. Frybes, Wrocław 1983.
 10. Romanowski A., Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904, Kraków 2003.
 11. Sivert T., Polacy w Paryżu, Warszawa 1980.
 12. Straszewska M., Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 1970.
 13. Witkowska A., Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962.
 14. Ziejka F., Mój Paryż, Kraków 2008.
 15. Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku, red. T. Bujnicki, A. Romanowski, Kraków 2000.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-01-2018 13:07)