SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-SA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
 • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
 • dr Irmina Kotlarska
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
 • dr Dorota Szagun
 • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest kształcenie kompetencji w zakresie skutecznej autoprezentacji w obrębie form pisemnych (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny itp.) oraz ustnych (wystąpienie publiczne, rozmowa kwalifikacyjna itp.). Efektem końcowym zajęć będzie przygotowanie przez studenta portfolio i wypowiedzi o charakterze autoprezentacyjnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Język jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej.
 2. Celowe użycia języka i ich retoryczne podstawy.
 3. Analiza audytorium i kreowanie roli nadawcy.
 4. Sztuka argumentacji.
 5. Elementy parawerbalne (akcent, intonacja, frazowanie, tempo, siła, barwa i modulacja głosu) i pozawerbalne wystąpień (proksemika, mimika, gesty, postawa ciała, wygląd zewnętrzny).
 6. Sposoby radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych.
 7. Estetyka słowa w wypowiedzi ustnej i pisemnej.
 8. Manipulacja i sposoby obrony przed nią.
 9. Zasady sporządzania podstawowych pism użytkowych.

Metody kształcenia

wykład konwersacyjny, heureza, praca w grupach, analiza przypadków, drama, metoda sytuacyjna, metoda improwizacji

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, przygotowanie portfolio, wygłoszenie autoprezentacji na forum grupy

Literatura podstawowa

 1. Bierach A.J., Komunikacja niewerbalna, Wrocław 1999.
 2. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 3. Chrzanowska M. Kozłowski M., Curriculum vitae. Listy motywacyjne. Listy z podziękowaniem, Warszawa 2000.
 4. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1995.
 5. Drzycimski A., Sztuka kształtowania wizerunku, Warszawa 1997.
 6. Kamińska M., Siewierski B., Skwara A., Szóstak A., Panowanie nad stresem, Gliwice 2005.
 7. Kulczycka L., Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny, Warszawa 2007.
 8. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2010.
 9. Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 2002.
 10. Mentzel W., Mistrzowska retoryka. Sekrety przekonujących wystąpień, Freiburg 2009.
 11. Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszawa 2015.
 12. Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.
 13. Sampson E., Jak tworzyć własny wizerunek, Warszawa 1996.
 14. Szmajke A., Autoprezentacja: maski, pozy, miny, Olsztyn 1999.
 15. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Boniecka B., Panasiuk J., Przełamywanie paradygmatu gatunkowo-stylistycznego tekstu życiorysu, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1., Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 47-73.
 2. Detz J., Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2008.
 3. Komunikatorzy.Wpływ.Wrażenie.Wizerunek, red. A. Drzycimski, Warszawa-Bydgoszcz 2000.
 4. Królik G., Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice 2012.
 5. Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa 2009.
 6. Malinowska E., Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001.
 7. Mika S., O różnych drogach samodoskonalenia, Warszawa 1992.
 8. Pease A., Język ciała, gestów i zachowań, Kraków 1992.
 9. Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994.
 10. Wolny M., List motywacyjny jako nowy gatunek językowy, „Poradnik Językowy” 1998, z. 4-5.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-05-2017 10:38)