SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stylistyka praktyczna z elementami kultury języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stylistyka praktyczna z elementami kultury języka polskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH- P-SPK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studenta do tworzenia tekstów polskich zróżnicowanych stylistycznie (z uwzględnieniem charakterystycznych cech stylowych).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Odmiany stylowe i ich komponenty.
 2. Stylistyczna wartość tworzywa językowego.
 3. Podstawy korekty i autokorekty tekstów pisanych i mówionych.
 4. Normy stylistyczne.
 5. Cechy dobrego stylu.
 6. Błędy stylistyczne.
 7. Etyka i estetyka wypowiedzi.
 8. Tworzenia tekstów krytycznych odnoszących się do różnych tekstów kultury.

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, referat

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium (odmiany stylowe polszczyzny i ich eksponenty); złożenie wymaganych prac zaliczeniowych

Literatura podstawowa

 1. Gajda S., Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.
 2. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, wyd. V Warszawa 2001.
 3. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E.Bańkowska, A.Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 4. Kuziak A., S.Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, Warszawa-Bielsko-Biała 2008.
 5. Zdunkiewicz – Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999.
 2. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Mosiłek-Kłosińskiej, Warszawa 2001.
 3. Nauka o języku dla polonistów, red. S.Dubisz, Warszawa1999.
 4. Walczak B., Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10.
 5. Zaśko-Zielińska M., Piekot T., Majewska-Tworek A. Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.
 6. Podstawowe normy: PN - P-55036: 1972 (Znaki korektorskie i wykonywanie korekty ...); PN - ISO 690: 2002 (Dokumentacja - przypisy bibliograficzne...); PN - ISO 690 - 2: 1999 (Informacja i dokumentacja....).

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczanie języka polskiego jako obcego.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 12-01-2018 13:54)