SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie (I) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie (I)
Kod przedmiotu 15.0-WH-DiksP-SEM1-S-S14_pNadGenJWG0U
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu przygotowanie wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności badawcze i przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

zaliczenie proseminarium

Zakres tematyczny

 1. Formułowanie tematu pracy.
 2. Eksploracja pola badań.
 3. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
 4. Stawianie hipotez.
 5. Budowa struktury pracy.
 6. Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu.
 7. Krytyka narracji naukowej.
 8. Określenie metod badawczych.
 9. Gromadzenie materiału.

Metody kształcenia

dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

postęp w przygotowaniu pracy dyplomowej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy seminaryjnej.

Literatura uzupełniająca

 1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 2. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1996.
 3. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 4. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000.

Uwagi

Oferta seminariów licencjackich (prowadzący zajęcia, tematyka seminarium itd.) jest udostępniona w jednej z gablot informacyjnych Instytutu Filologii Polskiej UZ (II piętro segmentu B budynku dydaktycznego A-16, al. Wojska Polskiego 69).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 21:08)