SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna
Kod przedmiotu 11.3-WH-LPKSGP-TI-L-S15_pNadGen51AMG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zorientowanie studenta w możliwościach dostępnych aplikacji komputerowych, co wydaje się normą w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Zajęcia pomyślano tak, by poprzez wykonanie serii konkretnych i precyzyjnie zdefiniowanych zadań a) uświadomić potencjał instrumentów elektronicznych, b) wyrobić umiejętność korzystania z ich rozmaitych funkcji oraz c) zaprezentować paletę ewentualnych zastosowań cyfrowego przetwarzania danych. Na zajęciach kładzie się akcent na praktyczność umiejętności, z których może skorzystać właściwie student każdego kierunku. Pozyskana w ten sposób wiedza i kompetencje okażą się przydatne nie tylko w dalszym toku studiów, w trakcie pisania prac dyplomowych, ale również podczas realizacji obowiązków zawodowych – na stanowisku urzędniczym, w redakcji, w szkole itp.

Wymagania wstępne

podstawowa znajomość obsługi komputera i jego aplikacji

Zakres tematyczny

Programy komputerowe i ich funkcje, możliwości. Cyfrowe przetwarzanie danych jako narzędzie efektywnej pracy.

Metody kształcenia

metoda wykładowa, poglądowa, obserwacji, metoda działań praktycznych (w wymiarze indywidualnym poprzez realizację cyklu zadań), heureza (pokonywanie barier i ograniczeń programowych w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykonanie wskazanych do zrealizowania zadań i pracy końcowej (projekt monotematyczny wykonany z wykorzystaniem technik cyfrowych)

Literatura podstawowa

  1. Altman R., Po prostu PowerPoint 2003 PL, oprac. W. Zioło, Gliwice 2004.
  2. Bradbury A., Jak zorganizować prezentację, przeł. T. Rzychoń, Gliwice 2004.
  3. Bylina B., Bylina J., Mycka J., Podstawy Technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin 2007.
  4. Danowski B., Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2006.
  5. Groszek M., ABC Excel 2003 PL, Gliwice 2006.
  6. Kowalczyk G., Word 2003 PL, Gliwice 2004.
  7. Sokół M., Rajca P., Internet. Ilustrowany przewodnik, Gliwice 2007.

Literatura uzupełniająca

w razie potrzeby

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-01-2018 11:42)