SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie
Kod przedmiotu 14.4-WH--PW-PS2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ryszard Rauba
 • dr Piotr Łukomski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie wprowadzanie do zagadnień związanych z pojęciem i zjawiskiem państwa w dziejach człowieka, jako podstawowego byty politycznego, organizującego życie zbiorowe poprzez ukazanie go w kontekście historycznym i ideowym, co stworzy podstawę do dyskusji na temat jego roli we współczesnym świecie. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Pojęcia państwa i język polityki w różnych kontekstach historycznych.
 2. Państwo jako wynalazek: teoretyczne podstawy państwa a jego geneza historyczna.
 3. Państwo jako związek polityczny a inne typy stowarzyszeń.
 4. Suwerenność jako podstawowy atrybut państwa.
 5. Podstawowe funkcje państwa i ich historyczna zmienność.
 6. Państwo i różne typy ustrojów politycznych: liniowy rozwój i wieczny kołowrót zmian.
 7. Państwo narodowe a jego społeczne i gospodarcze podstawy.
 8. Władza i wolność czyli między totalitaryzmem a demokracją liberalną.
 9. Demokratyczne państwo prawa i jego możliwe alternatywy.
 10. Lud jako suweren: rzeczywistość i ideologia demokracji.
 11. Demokracja jako realizacja idei sprawiedliwości.
 12. Państwo jako podmiot w międzynarodowej grze politycznej.
 13. Zmierzch państwa narodowego: wyzwolenie, katastrofa czy iluzja polityczna.
 14. Możliwe strategia trwania politycznego w procesie globalizacji.
 15. Ustrój terytorialny państwa.

 

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, metoda problemowa, dyskusja panelowa  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pracy pisemnej oraz kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (70% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (30%)

Literatura podstawowa

 1. G. Poggi, Państwo, Warszawa 2010, PWN.
 2. P. Chmielarz, Wojna a państwo. Wczoraj i dziś,  Warszawa 2010, Scholar.
 3. A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie Warszawa 2010.
 4. H. Donnan, T. M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, Kraków 2007, WUJ.
 5. K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, Wyd. N. Scholar
 6. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, Scholar.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Finley, Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000, Znak.
 2. R. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.
 3. J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999, Ossolineum.
 4. M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005.
 5. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.
 6. P. Ziółek, Idea Imperium, Warszawa 1997, PWN.

 

Uwagi

Jest to przedmiot obieralny w ramach wydziałowej oferty przedmiotów społecznych.


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2017 18:48)