SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prowadzenia nauczania języka polskiego jako obcego. Prezentując zagadnienia z pogranicza różnych kultur, zwraca się uwagę na kształtowanie świadomości, postaw i systemów wartości.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowa terminologia stosowana w glottodydaktyce.
 2. Program nauczania. Poziomy kształcenia językowego.
 3. Planowanie metodyczne.
 4. Cele nauczania i treści nauczania.
 5. Podręczniki i materiały dydaktyczne.
 6. Typy lekcji.  
 7. Zasady i techniki nauczania poszczególnych sprawności językowych (mówienia, czytania, pisania).
 8. Swoistości polskiej fonetyki. Techniki nauczania wymowy polskiej
 9. Metodyka nauczania słownictwa i frazeologii.
 10. Słowotwórstwo i fleksja języka polskiego w kształceniu obcokrajowców.
 11. Nauczanie cudzoziemców składni i interpunkcji
 12. Techniki nauczania ortografii polskiej - typy ćwiczeń ortograficznych. Trudności cudzoziemców w przyswajaniu ortografii polskiej.
 13. Nauczanie cudzoziemców redakcji tekstów użytkowych w języku polskim
 14. Kultura i wiedza o państwie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 15. Sposoby kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych.

Metody kształcenia

wykład, ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie problemów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, zdanie egzaminu końcowego

Literatura podstawowa

 1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Warszawa 1990.
 2. Goszczyńska H., Magajewska M., Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego, Łódź 2012.
 3. Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2001.
 4. Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów MEN, red. W. Miodunka, Kraków 1997.
 5. Kaleta Z., Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995.
 6. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002.
 7. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. W. Miodunka, Kraków 2004.
 8. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni – stan obecny – problemy postulaty, red. B. Ostromęcka-Frączak, Łódź 1998.
 9. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Kraków 2011.
 10. Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.
 11. Vademecum lektora języka polskiego, red. B. Bartnicka, Warszawa 1992.
 12. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska i A. Seretny, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001. 
 2. Małolepsza M., Madelska L., Hurra!!! Odkrywamy j. polski. Gramatyka dla uczących się języka polskiego, Kraków 2008.
 3. Pasieka M., Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2001.
 4. W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008 (cz. III Nauczanie systemu językowego polszczyzny).
 5. Lipińska E., Z polskim na ty, Kraków 2003.
 6. Garncarek P., Czas na czasownik, Kraków 2001.
 7. Mędak S., Polski mega test. Polish in Exercises. Język polski w ćwiczeniach. Poziomy A1, A2 i B1. Kraków 2012.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczanie języka polskiego jako obcego.


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-09-2016 23:36)