SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa
Kod przedmiotu 08.9-WH-FiPlP-PS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cele szczegółowe przedmiotu obejmują: umiejętność rozpoznawania podstawowych wzorców i paradygmatów kultury w każdym typie kultury; umiejętność rozróżniania podstawowych metod antropologii kultury oraz ich stosowania w opisie poszczególnych elementów paradygmatu kultury; umiejętność wskazywania w otaczającej kulturze elementów charakterystycznych dla antropologii kultury i umiejętność racjonalizowania ich mechanizmów; umiejętność czytania różnych typów tekstów kultury w perspektywie antropologii kultury.   

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Na zajęciach zostaną zaprezentowane rozmaite definicje kultury oraz zasadnicze elementy paradygmatu antropologicznego oglądu kultury: czas, przestrzeń, cielesność, tożsamość kulturowa, rodzina, związki społeczne, religia. Zaprezentowane zostaną potrzeby uprawiania antropologii kulturowej. Studenci zapoznają się z metodami współczesnej antropologii oraz poznają jej związki z etnologią XIX i XX wieczną. Zostaną zapoznani z wpływem języka na komunikację społeczną oraz z różnymi teoriami społeczeństwa. Zapoznają się ze współczesnymi teoriami tożsamości, osobowości i etniczności a także z antropologicznymi aspektami pojęć „płeć kulturowa”, „tożsamość polityczna”, „etniczność”, „inny” oraz „globalizacja” i „neokolonializm”. Zostaną im przedstawione mechanizmy powstawania grup społecznych oraz mechanizmy dbania o ład ekonomiczny. Ponadto omówione zostaną podstawowe typy kultury począwszy od kultury tradycyjnej przez rycerską i mieszczańską aż po masową i ponowoczesną.  Zaprezentowane zostaną najważniejsze metodologie badające antropologię kultury począwszy od klasycznego ewolucjonizmu, poprzez szkołę francuską i brytyjską aż po koncepcje Victora Turnera, Clifforda Geertza oraz semiotyczną teorię Jurija Łotmana. Tematyką zajęć będą także antropologiczne aspekty badania religii oraz kulturowy wymiar walki o tożsamość społeczną, niezależność ekonomiczną i kulturowe przetrwanie.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium końcowego.

Literatura podstawowa

1.Eller J. D., Antropologia kulturowa, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2012.

2.Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2007.

  1. Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat człowieka świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.
  2. Mencwel A. (red.), Antropologia kultury Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.
  3. Barnard A., Antropologia Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, Warszawa 2006.
  4. Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006.
  5. Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005.
  6. Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. M. Piechaczek, Kraków 2005.
  7. Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk 2008.

10.Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W. J. Burszta, Poznań 1998.  

Literatura uzupełniająca

1.Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005.

2.Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

3.Barber B. R., Skonsumowani Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008.

4.Cocchiara G., Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1971.

5.Szyjewski A., Etnologia religii, Kraków 2001.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Bogdan Trocha (ostatnia modyfikacja: 01-10-2016 09:40)