SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 05.0-WP-EEiTP-SD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Specyfika, cel i zasady badań pedagogicznych. Etapy badań pedagogicznych. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza. Precyzowanie problemów badawczych, hipotez. Określanie metod, technik prowadzenia badań i formułowanie narzędzi.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z pedagogiki specjalnej, psychologii, pedagogiki zdolności i twórczości, terapii pedagogicznej.

Zakres tematyczny

 1. Specyfika studiów nad literatura przedmiotu.
 2. Zasady i rodzaje poznania naukowego.
 3. Cele i zadania poznania teoretycznego.
 4. Procedura poznawania piśmiennictwa specjalistycznego. Problemowe tezy z literatury przedmiotu. Metody studiów nad literaturą przedmiotu.
 5. Pojęcie i klasyfikacja metod, technik i narzędzi badawczych. Wyjaśnienie stanu wiedzy o przedmiocie studiów.
 6. Analiza tekstów specjalistycznych.
 7. Interpretacja publikacji naukowych.
 8. Etapy badań pedagogicznych
 9. Uogólnianie danych ze studiów literatury oraz wnioski i postulaty.
 10. Specyfika, cel i zasady badań pedagogicznych.
 11. Etapy badań pedagogicznych.
 12. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza.

 

Metody kształcenia

praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, projektowanie badań naukowych lub pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działanie w praktyce, analiza uzyskanych wyników badan własnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium  zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia)i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia) oraz wykonania poniżej podanych zadań (po 10% składowej zaliczenia):

1) indywidualnej pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub

2) badań pedagogicznych.

3) Zrealizowanie projektu.

4) Wyciągnięcie wniosków z badań i sformułowanie postulatów dla praktyki pedagogicznej i dalszych badań naukowych.

5) Napisanie pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Krak1 2000;

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1977

 

Literatura uzupełniająca

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000;

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995;

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-11-2016 18:33)