SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
Kod przedmiotu 05.8-WP-PPOW-PSRP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o przedmiocie badań psychologii rozwojowej, kluczowych pojęciach i teoriach rozwoju psychicznego oraz ukształtowanie podstawowych schematów myślenia o zjawisku rozwoju psychicznego

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i orientację teoretyczną w płaszczyźnie zjawisk społecznych zachodzących w rodzinie i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zakres tematyczny

  1. Podstawowe problemy na temat: (a) natury zmian rozwojowych (ilość-jakość, ciągłość-skokowość, ukierunkowanie-brak ukierunkowania, parcjalność-globalność, specyficzność dziedziny rozwoju itp.), oraz (2) mechanizmów powstawania zmian rozwojowych (dziedziczenie-środowisko a dojrzewanie-nabywanie doświadczeń; geny a środowisko w ciągu życia). Uniwersalność i normatywność a wyjątkowość i indywidualność zmian w psychicznym rozwoju człowieka.

  2. Rozwój, jako proces zmian wielowymiarowych i wielokierunkowych, dokonujących się w ciągu całego życia w zależności od indywidualnych i środowiskowych zasobów, którymi jednostka dysponuje w swych aktywnych interakcjach z otoczeniem.

  3. Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju procesów percepcyjnych i umysłowych. Wybrane teorie rozwoju poznawczego dziecka.

  4. Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju emocjonalno-motywacyjnego. Przywiązanie, empatia, role społeczne. Wybrane teorie rozwoju osobowości.

  5. Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju społeczno-moralnego. Wybrane teorie rozwoju społeczno-moralnego: w psychoanalizie, teorii uczenia się , teorii ról społecznych oraz koncepcje poznawczo-rozwojowe.

  6. Wybrane zagadnienia związane z nietypowym przebiegiem rozwoju psychicznego.

  7. Deregulacja cyklu życia społecznego i rozwoju psychicznego jednostki: podejście społeczne do badań nad rozwojem człowieka; rola rodziny i grupy rówieśniczej (w różnym wieku życia) w kształtowaniu się zmian w różnych obszarach funkcjonowania i rozwoju jednostki, głównie społeczno-emocjonalnym i psycho-seksualnym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, praca z książką, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą weryfikacji efektów kształcenia będzie test 20 – itemowy z kafeterią odpowiedzi (jedna odpowiedź prawidłowa). Zliczenie uzyska student uzyskujący minimalnie 70% punktów. Zaliczenie z ćwiczeń student uzyska w wyniku 100% obecności na zajęciach i ocenę merytorycznej aktywności na ćwiczeniach. Na ocenę merytoryczną aktywności składa się: znajomość zdanych treści merytorycznych, umiejętność analitycznego myślenia przy omawianiu materiału teoretycznego.

Literatura podstawowa

Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2001). Psychologia rozwoju człowieka, tom 2. Warszawa: PWN
Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka, tom 3. Warszawa: PWN
Przetacznik-Gierowska M. i Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1. Warszawa: PWN.
Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca

Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP
Vasta, R, Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 31-12-2016 09:11)