SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-ORG
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Doliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie roli organizacji pozarządowych w realizacji projektów społecznych, zasad ich tworzenia oraz pozyskiwania środków na działalność statutową.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Organizacje pozarządowe w systemie państwa.
  2. Zasady tworzenia organizacji pozarządowych.
  3. Statut organizacji pozarządowej.
  4. Cele statutowe organizacji i projektowanie zadań wychowawczych.
  5. Zasady pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowej działającej na rzecz wychowania.

Metody kształcenia

Metoda projektu, metoda sytuacyjna, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie poprawnie przygotowanego statutu organizacji pozarządowej z planem pozyskania środków na działalność statutową.

Literatura podstawowa

Guć Michał, Finansowanie organizacji pozarządowych ze środków publicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2001.

Niecikowska Renata i In., Jak założyć stowarzyszenie?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007.

Skiba Radosław, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2004.

Chludziński Marcin, Przybylski Wojciech, Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Doliński A., Zagrajmy o przyszłość: ... to gra o styl i jakość życia. Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003

Doliński A., Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży, Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003

Handy Ch.B., Understanding woluntary organisations, Penguin, 1990

Każdorazowo uaktualniana I przekazywana słuchaczom.

Literatura uzupełniająca

Niezgodzki P., Krajowy rejestr sądowy a fundacje i stowarzyszenia, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Skiba R., Niecikowska R., Jak zostać organizacją pożytku publicznego? Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.

Rymsza M., Polityka państwa wobec trzeciego sektora w Polsce w latach 1989-2007 [w]: Rymsza M., Makowski G., Dudkiewicz M. (red.), Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 18:06)