SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Dom dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Dom dziecka
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-INS1
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Wojciech Żurowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

poznanie specyfiki funkcjonowania wybranej placówki opiekuńczo-wychowawczej – domu dziecka, jako przykładu dobrej praktyki. Weryfikacja warsztatu pracy studenta z praktyką i realną rzeczywistością.

Wymagania wstępne

Słuchacz zna teoretyczne i prawne podstawy opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zakres tematyczny

PROGRAM wizyty w placówce:

  1. Założenia ogólne socjalizacyjnej placówki całodobowej – domu dziecka.
  2. Organizacja i funkcjonowanie domu dziecka.
  3. Uwarunkowania metodyczne domu dziecka.
  4. Osiągnięcia i sukcesy placówki.
  5. Dokumentacja pedagogiczna placówki.

Metody kształcenia

Poglądowa, bezpośredniej obserwacji, dialogowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo podczas pobytu w placówce.

Literatura podstawowa

Strona internetowa Domu Dziecka w Kożuchowie: http://domdziecka-kozuchow.pl/

Żurowski W., Dom w Kożuchowie przyjazny dzieciom, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2006, nr 6.

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 18:32)