SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Muzykoterapia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Muzykoterapia
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-MUZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Aleksandra Matusiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: poznanie, umiejętne metodyczne i praktyczne zastosowanie elementów muzykoterapii w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Cele szczegółowe: słuchacz: poznaje wykorzystanie sztuki w tym : muzyki, tańca, dramy i  plastyki w pracy opiekuńczo wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracuje indywidualnie i grupowo, twórczo i odtwórczo, w tym: pracuje nad emocjami, tworzy prace plastyczne, tworzy opowiadania, ćwiczy komunikację niewerbalną.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Terapeutyczne znaczenie muzyki.
 2. Metody i formy muzykoterapii.
 3. Metoda Mobilnej Rekreacji Muzycznej.
 4. Podstawowe warunki organizacji zajęć z muzykoterapii.
 5. Przykładowe scenariusze  z  Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

Metody kształcenia

Praca z grupą, aktywne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Metera A. (2006). Muzykoterapia. Muzyka w medycynie i edukacji. Leszno.

 2. Piotrowska B. (1998). Muzykoterapia. Jelenia Góra.

 3. Smoczyńska - Nachtman U. (1982). Zabawy i ćwiczenia przy muzyce.

 4. Stadnicka J. (1998). Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa.

 5. Każdorazowo aktualizowana i przekazywana słuchaczom przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 1. Galińska E. (1992). Psychoterapeutyczne założenia muzykoterapii. „Muzykoterapia”, nr 2/2
 2. Kierył M. (2002). Standardy muzykoterapii aktywnej w szpitalu pediatrycznym. IMED „Standardy Medyczne”, nr 11.
 3. Szulc W. (1993). Sztuka i terapia. Centrum Edukacji Medycznej. Warszawa.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 13:29)