SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna w placówce opiekuńczo-wychowawczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PRAK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
  • dr Natalia Harewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 150
(w tym jako e-learning)
10
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Cel główny: poznanie wybranego obszaru praktyki opiekuńczo-wychowawczej, kształtowanie warsztatu opiekuńczo-wychowawczego i doświadczenia przy samodzielnym prowadzeniu zajęć na wszystkich szczeblach edukacyjnych lub w innej placówce opiekuńczo  - wychowawczej.

Cele szczegółowe: słuchacz: planuje, projektuje  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówce, przygotowuje konspekty prowadzonych zajęć, poznaje obowiązki oraz podejmowane czynności opiekuna-wychowawcy, prowadzi samodzielnie zajęcia z wychowankami – min. 50 godzin, poznaje organizację pracy obejmującą m.in. zadania realizowane przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą, poznaje prowadzoną przez placówkę dokumentację.

Wymagania wstępne

Złożenie dokumentów praktyki określone w załączniku – instrukcji praktyki

Zakres tematyczny

  1. Poznanie prowadzonej przez placówkę dokumentacji.
  2. Planowanie i projektowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w placówce.
  3. Przygotowanie konspektów prowadzonych zajęć opiekuńczo – wychowawczych z grupą.
  4. Poznanie obowiązków oraz podejmowanych czynności opiekuna-wychowawcy w danej placówce.
  5. Samodzielne prowadzenie zajęć z wychowankami- minimum 50 godzin.
  6. Poznanie organizacji pracy obejmującą m.in. zadania realizowane przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
  7. Szczegółowe zadania zostają przekazane słuchaczom w instrukcjach praktyki w zależności od wybranej jej formy.

Metody kształcenia

Obserwacja, pomoc w prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, samodzielne prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie dokumentów zaświadczających o odbyciu praktyki, w tym oceny opiekuna z ramienia placówki przyjmującej lub zaświadczenia o wykonywaniu w ostatnich pięciu latach pracy opiekuńczo-wychowawczej w wymiarze minimum 150 godzin.

Warunki zaliczenia

Odbycie, wymaganej regulaminem studiów, odpowiedniej liczby godzin praktyki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, potwierdzonych opinią opiekuna praktyki. Złożenie pełnej dokumentacji praktyk: dziennik / dzienniki praktyk.

Jeżeli student pracował (w przeciągu 5 ostatnich lat) / pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej 150 godzin praktyka zostaje mu zaliczona na podstawie zaświadczenia z instytucji potwierdzonym przez jej dyrektora.

Literatura podstawowa

Gajewska G., Doliński A. (2007). Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T. 1, Zielona Góra.

Gajewska G., Gajewska J. (2012). Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Tom 1, Zielona Góra.

Gajewska G., Turska E. (2011). Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy. T.12, Zielona Góra.

Gajewska G., Szczęsna A., Turska E. (2009). Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy internatu i bursy. Zielona Góra.

Gajewska G., Bazydło - Stodolna K. (2005). Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Zielona Góra.

Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 31-12-2016 11:02)