SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Centrum Usług Opiekuńczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Centrum Usług Opiekuńczych
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-INS2
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Wioletta Baziuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 3
(w tym jako e-learning)
0,2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

poznanie specyfiki funkcjonowania wybranej placówki opiekuńczo-wychowawczej – zespołu placówek na przykładzie Centrum Usług Opiekuńczych lub Domu Dziennego Pobytu Vigor w Zielonej Górze, jako przykładu dobrej praktyki. Weryfikacja warsztatu pracy studenta z praktyką i realną rzeczywistością.

Wymagania wstępne

Słuchacz zna teoretyczne i prawne podstawy opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres tematyczny

  1. Założenia ogólne, organizacja i funkcjonowanie centrum usług opiekuńczych w Zielonej Górze.
  2. Bliższe poznanie Domu Dziennego pobytu „Nestoria” dla osób starszych i z chorobą Alzheimera lub Vigor
  3. Osiągnięcia i sukcesy placówki.

Metody kształcenia

Poglądowa, bezpośredniej obserwacji, dialogowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo podczas pobytu w placówce.

Literatura podstawowa

  1. Strona internetowa Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze:  http://www.cuo.zgora.pl/
  2. Strona internetowa Dziennego Domu „Sebior-VIGOR”: https://pl-pl.facebook.com/seniorwigorzg/

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 19:30)