SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-EPKiP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchacza ze specjalistyczną wiedzą z zakresu psychologii klinicznej. Przedstawienie głównych problemów związanych z psychopatologią dorosłych i dzieci oraz psychologicznymi aspektami pomocy klinicznej. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii  ogólnej, rozwojowej i społecznej

Zakres tematyczny

 1. Pojęcia: norma i normalność, cechy zdrowia psychicznego, klasyfikacja chorób psychicznych wyjaśnienie etiologii zaburzeń w podstawowych paradygmatach psychologii.
 2. Kryzys, Zaburzenia stresu pourazowego(PTSD), interwencja kryzysowa.
 3. Podstawowe zaburzenia psychiczne: zaburzenia osobowości, nastroju, lękowe, zaburzenia psychotyczne.
 4. Uzależnienia. Teoretyczne modele uzależnienia. Przebieg procesu uzależnienia. Leczenie.
 5. Psychopatologia dzieci i młodzieży: specyfika psychopatologii dzieci i młodzieży, podstawowe założenia  psychopatologii rozwojowej, diagnoza i klasyfikacja zaburzeń wieku dziecięcego, eksternalizacja i internalizacja problemów, podatność na zaburzenia, leczenie zaburzeń dziecięcych, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania
 6. Pomoc psychologiczna:  rodzaje pomocy psychologicznej, współczesne kierunki terapii, metody terapeutyczne.

Metody kształcenia

Pogadanka, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: pozytywna ocena pracy/prezentacji ustnej (50%) i aktywność na zajęciach (50%).

Literatura podstawowa

 1. Psychologia kliniczna (2006),  pod. red. H. Sęk, Warszawa: PWN. T.2
 2. Cierpiałkowska L. (2012), Psychopatologia. Warszawa: Scholar.
 3. Kendall P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

 1. Seligmann M., Walker E., Rosenhan D. (2003), Psychopatologia. Gdańsk: GWP
 2. Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S.(2004), Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 15-03-2018 16:35)