SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pracy w inetrnacie i innych placówkach rehabilitacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pracy w inetrnacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-MPwI
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie pracy wychowawczej internatu jako istotnego elementu rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi metodami, środkami i technikami stosowanymi w trakcie oddziaływań wychowawczych. Przekazanie podstawowej wiedzy o problemach wychowawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz skutecznych sposobach ich rozwiązywania. Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania placówek rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów: wstęp do pedagogiki, podstawy pedagogiki specjalnej

Zakres tematyczny

Treści ćwiczeń:

 1. Charakterystyka funkcjonowania placówek rehabilitacyjnych dla osób z niepełno sprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Rola internatu, ośrodków szkolno – wychowawczych i innych placówek rehabilitacyjnych dla osób  z niepełnosprawnością  (ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych i wychowawczych) warsztatów terapii zajęciowej, mieszkalnictwa chronionego a także domu dziecka w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, z uwzględnieniem funkcji rewalidacyjnej, społecznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo – wychowawczej.
 3. Charakterystyka zachowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną; wpływ zaburzeń sfery poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej na zachowanie.
 4. Podstawowe elementy procesu wychowania. Cele i zadania wychowania i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. System metod, form i środków oddziaływania wychowawczego i rewalidacyjnego w grupie. Dokonywanie charakterystyki wychowanka, formułowanie wniosków oraz prognozy postępowania wychowawczo – rewalidacyjnego.
 5. Organizowanie warsztatu pracy wychowawców. Plan  pracy  placówki.  Dzienny i tygodniowy rozkład zajęć wychowanków. Postępowanie wychowawcze w zajęciach pozalekcyjnych. Współdziałanie pracowników placówki wychowawczej z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym. 

Metody kształcenia

Praca w grupach, dyskusja problemowa, zajęcia warsztatowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: ocena przygotowania i prezentacji w czasie zajęć zagadnień przewidzianych w programie (50%) i planu pracy z osobą z niepełnosprawnością (50%).

Literatura podstawowa

 1. Aronson E., /2003/Człowiek istota społeczna, PWN Wydawnictwa Szkolne, Warszawa 
 2. Ploch L., /2011/Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Wyd. Difin
 3. Czajkowska M. /2005/ Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls
 4. Halbig J.,Wehnert R., /2007/Inni a jednak tacy sami. Zabawy z niepełnosprawnymi, Kielce, Jedność
 5. Kielin J. /2002/ Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk GWP PLUS
 6. Kott T. /2002/ Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 7. Portman  R. /2007/ Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce, JEDNOŚĆ
 8. Ploch L. /1997/ Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie. Warszawa, WSiP
 9. Wyczesany J. /2002/ Pedagogika upośledzonych umysłowo – wybrane zagadnienia. Kraków, Wydawnictwo Psychologiczne

Literatura uzupełniająca

 1. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnycka M. /2005/ Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa, WSiP
 2. Głodkowska J., Giryński A./2001/ Zabawa i nauka w kręgu baśni. Metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 3. Halbig  J., Wehnert R. /2000/ Bawimy się wszyscy. Pierwszy kontakt i komunikacja w zabawie. Kielce, JEDNOŚĆ
 4. Hannaford C. /1998/ Zmyślne ruchy które doskonalą umysł. Warszawa, MEDYK
 5. Portman R. /2008/Gry i zabawy kształtujące pewność siebie Kielce, JEDNOŚĆ
 6. Portman R. /2003/ Zabawy Rozwijające inteligencję Kielce, JEDNOŚĆ

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 23:48)