SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny: Agresja dzieci i młodzieży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny: Agresja dzieci i młodzieży
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-ADiM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami formowania się zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży w szkole; przyczynami i celami agresji uczniów, ich związku z potrzebami dziecka oraz zasadami i metodami jej przeciwdziałania

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej i zaburzeń w zachowaniu dzieci

Zakres tematyczny

 1. Agresja, agresywność, zachowania agresywne – ustalenia definicyjne. Teorie agresji.
 2. Główne przejawy zachowań agresywnych w szkole.
 3. Szkolne uwarunkowania agresji.
 4. Charakterystyka sprawcy i ofiary.
 5. Diagnoza zachowań agresywnych dziecka i jego przyczyn.
 6. Działania opiekunów i wychowawców w zapobieganiu i hamowaniu zachowań agresywnych dzieci (przykłady praktycznego działania)

Metody kształcenia

Wykład problemowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: pozytywna ocena jednej z trzech do wyboru prac.

Literatura podstawowa

 1. Danilewska J., Agresja u dzieci – szkoła porozumienia, WSiP, Warszawa, 2004
 2. Kuźma J.Kuźma J.,  Szarota Z. (red.) Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza TexT, Kraków 1998
 3. Skorny ZPsychologiczna analiza agresywnego zachowania się. PWN, Warszawa 1968

Literatura uzupełniająca

 1. Obuchowska I., Drogi dorastania, WSiP, Warszawa 2001
 2. Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie. Warszawa 1994
 3. Frączek A., Pufal-Struzik I. (red.), Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 18:42)