SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki multimedialne w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki multimedialne w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kod przedmiotu 05.9-WP-OLIGO-TMwE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jarosław Wagner
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania mediów i multimediów w procesie nauczania-uczenia się. Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowywania audiowizualnych materiałów dydaktycznych. Wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności w zakresie metod projektowania, realizacji oraz stosowania interaktywnych prezentacji multimedialnych. Zachęcenie do korzystania z TI w codziennej pracy nauczyciela.

Wymagania wstępne

Sprawność w korzystaniu ze środowiska Windows i zasobów komputera.

Zakres tematyczny

Media w edukacji – podstawowe pojęcia: definicja, geneza i klasyfikacja mediów edukacyjnych; przedmiot, rozwój i możliwości wykorzystania mediów (multimediów) w procesie nauczania-uczenia się (systemy reprezentacji a konstrukcja komunikatów medialnych); ewolucja mediów, zakres i możliwości oddziaływania; technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT) jako czynnik integrujący możliwości współczesnych masmediów; cechy charakterystyczne nowych mediów (interaktywność, multimedialność, hipertekstowość, komunikacyjność); ocena mediów edukacyjnych; konstruowanie mediów edukacyjnych. Rola multimediów w procesie uczenia się: obszary oddziaływań; funkcje nauczyciela, a funkcje mediów; zasady nauczania z zastosowaniem ICT.

Indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się realizowanego z zastosowaniem multimediów: diagnoza pedagogiczna (wiedza uprzednia, możliwości poznawcze; preferencje poznawcze). Stymulacja sensoryczna w przekazie multimedialnym: tekst, dźwięk, film i animacja; funkcjonowanie zmysłów; pismo piktograficzne i alfabetyczne – obszary stymulacji; słuchanie ciałem; oddziaływanie dźwięku.

Analiza edukacyjnych multimedialnych programów dla dzieci ze specyficznymi problemami w pisaniu i czytaniu. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet i wortali internetowych dedykowanych dla dzieci i młodzieży. Podstawy nagrywania, obróbki, kompresji dźwięku i wideo; obróbka grafiki na potrzeby prezentacji multimedialnych.

Metodyka projektowania aplikacji multimedialnych.

Tworzenie edukacyjnych prezentacji multimedialnych wykorzystaniem programu MS PowerPoint / Prezi.

Metody kształcenia

Wykład, wykład konwersatoryjny, pokaz, demonstracja, praca z książką, samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online: blended learning oraz e-learning, metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie prezentacji multimedialnej przeznaczonej dla dzieci/osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Oceną końcową jest ocena z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Furmanek M. (red.) (2008), Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  2. Gajda J., Juszczyk S., Wenta K. (2002), Edukacja medialna, wyd. Adam Marszałek Toruń.
  3. Jędryczkowski J. (2008), Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra.
  4. Siemieniecki B. (red.) (2002), Technologia informacyjna w polskiej edukacji, wyd. Adam Marszałek, Warszawa.
  5. System prezntacji on-line Prezi - www.prezi.com

Literatura uzupełniająca

  1. Lambert J., Curtis F., Microsoft Office 2016. (2016), Krok po kroku, wyd. APN Promise.

Uwagi

Kurs z materiałami dydaktycznymi oraz wymaganiami dla projektu dostępny jest na platformie e-learningowej e-KMTI.


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 08:27)