SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika przedszkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika przedszkolna
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-PeP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 0
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów  z podstawowymi założeniami z zakresu pedagogiki przedszkolnej (geneza, przedmiot, status, zadania, funkcje pedagogiki przedszkolnej, jej interdyscyplinarny charakter, koncepcje), podstawowymi pojęciami (dziecko, dzieciństwo, edukacja przedszkolna, przedszkole), zasadami, metodami i formami pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym,  problematyką procesu adaptowania się dziecka w przedszkolu. Ukazanie znaczenia zabawy i strategii zadaniowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kształtowanie umiejętności projektowania ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej, dydaktyki ogólnej, teorii wychowania, psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej - wiek przedszkolny.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej: a) geneza b) status pedagogiki przedszkolnej c) przedmiot pedagogiki przedszkolnej; d) funkcje i zadania pedagogiki przedszkolnej; e) interdyscyplinarny charakter pedagogiki przedszkolnej; f) podstawowe pojęcia pedagogiki przedszkolnej (dziecko, dzieciństwo, edukacja przedszkolna), f) cele wychowania przedszkolnego
 2. Zasady i formy pracy pedagogicznej w przedszkolu: charakterystyka klasycznych i współczesnych klasyfikacji zasad stosowanych w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz form organizacyjnych: a) zajęcia i zabawy swobodne, b) zajęcia dowolne, c) zajęcia z całą grupą, d) zajęcia zespołowe, e) zajęcia indywidualne, f) sytuacje okolicznościowe
 3. Metody pracy wychowawczej w przedszkolu: 1) klasyczne: a) metody czynne, b) metody oglądowe, c) metody słowne; 2) innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej: istota innowacji, uwarunkowania pracy innowacyjnej w przedszkolu, innowacje organizacyjne, metodyczne, programowe.
 4. Zabawa jako potrzeba dziecka i strategia edukacyjna:  a) pojęcie zabawa, b)  wybrane teorie zabawy, c) właściwości zabawy, d) rodzaje zabaw,  e) różnice między zabawą  a grą, e) zachowania dorosłego sprzyjające i przeszkadzające zabawie dzieci
 5. Strategia zadaniowa w edukacji dzieci  w wieku przedszkolnym:  a) zadanie - istota pojęcia,  b) klasyfikacja zadań przydatnych w edukacji dzieci, c) procedura wykonywania zadań przez dzieci, d) rola dorosłego w procesie wykonywania zadań przez dzieci.
 6. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu:  a) pojęcia plan, planowanie,  b) rodzaje planów: roczny plan, plany miesięczne, dzienny plan, c) cechy dobrego planu.
 7. Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka w przedszkolu:  a) istota pojęcia adaptacja, b) poziomy adaptowania się  dziecka do warunków przedszkolnych, c) czynniki wyznaczające poziom adaptacji dziecka do przedszkola, d) przejawy prawidłowej i nieprawidłowej adaptacji do przedszkola,  e) rola nauczyciela i środowiska rodzinnego w procesie przystosowania się dziecka do przedszkola.
 8. Samodzielność i niesamodzielność dziecka w wieku przedszkolnym: a) pojęcie samodzielność, b) formy samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym, c) poziomy samodzielności dziecka w życiu codziennym, d) zakresy samodzielności dziecka, e) przejawy niesamodzielności dziecka, F) rola  środowiska rodzinnego i przedszkolnego w  procesie usamodzielniania się dziecka
 9. Nauczyciel wychowania przedszkolnego: a) cele i zadania działalności pedagogicznej nauczycieli przedszkola, b) podstawowe funkcje nauczyciela przedszkola, c) pedagogiczna postawa nauczyciela przedszkola, d) przygotowanie nauczyciela przedszkola do pracy z dziećmi e) warsztat pracy nauczyciela przedszkola.
 10. Przygotowanie dziecka do zadań szkolnych jako cel edukacji przedszkolnej: dojrzałość szkolna: a) dojrzałość a gotowość dziecka do szkoły, b) wskaźniki gotowości dziecka do szkoły, c) kształtowanie gotowości szkolnej dziecka – rola środowiska rodzinnego i przedszkola.

Ćwiczenia:

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, jej założenia i zalecane sposoby realizacji.
 2. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym, kompetencje kluczowe i ich kształtowanie u dziecka w wieku przedszkolnym.
 3. Przedszkole – miejscem rozwoju dziecka: modele organizacyjne pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, organizacja dnia i pobytu dziecka.
 4. Nauczyciel przedszkolny: kompetencje, kwalifikacje, dokumentacja, prywatne teorie nauczyciela w wypowiedziach studentów. 
 5. Projektowanie zajęć w grupie przedszkolnej. 
 6. Projektowanie kalendarza uroczystości i imprez przedszkolnych.
 7.  Organizacyjne formy wspomagania procesu rozwoju dzieci – strategia zabawowa: rodzaje zabaw, projektowanie różnorodnych zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 8. Strategia zadaniowa: rodzaje zadań - analiza pakietów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 9. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu: plan miesięczny (przykłady, próby konstruowania).
 10. Prezentacje projektów edukacyjnych, dyskusje, ocena. 

 

 

Metody kształcenia

Wykład :

metody: wykład konwersatoryjny i konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia:

metody: zadań, praca w grupach, burza mózgów, klasyczna metoda problemowa, dyskusja.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

warunkiem zaliczenia są obecności na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach.

Ćwiczenia

warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność studenta na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań (tj. projektów zajęć edukacyjnych dla dzieci  w wieku przedszkolnym, sylwetki nauczyciela przedszkolnego, prezentacji do tematu oraz wybranego zestawu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym) przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu obejmującego zagadnienia z treści wykładów i ćwiczeń. Student udziela pisemnej odpowiedzi na pięć pytań. Minimalny procent poprawnych odpowiedzi studenta na pytania egzaminacyjne wynosi 60%.

 

Literatura podstawowa

 

 1. Bonar J., (2011), Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna, Łódź. 
 2. Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska, (2010), pod. red., Edukacja dziecka. Mity i fakty, Białystok.
 3. Jąder-Taboł M., (2016), Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków.
 4. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków.
 5. Karwowska-Struczyk M., (2012), Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, Warszawa. 
 6. Klim-Klimaszewska A., (2010), Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa. Warszawa.
 7. Soroka-Fedorczuk A., (2015), pod red., Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji, Tom I, Zielona Góra. 
 8. Soroka-Fedorczuk A., Nyczaj-Drąg M., (2015), pod red., Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji, Tom II, Zielona Góra. 
 9. Suświłło M., (2012), Nauczyciel wczesnej edukacji - konteksty i wyzwania, Olsztyn. 
 10. Waloszek D., (2014), Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Warszawa. 
 11. Waloszek D., (2009), Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, Kraków. 
 12. Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków.
 13. Waloszek D., (2005), pod red., Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, Zielona Góra.
 14. Aktualna Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Dmochowska H., (2007), Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkola, Kraków. 
 2. Guz S., Zwierzchowska I., (2010), O pomyślny start szkolny dziecka, Warszawa.
 3. Śliwerski B., (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk.
 4. Waloszek D. (2010), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, pod. red., „Bliżej Przedszkola”,  Kraków.
 5. Czasopisma: „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”, „Problemy Wczesnej Edukacji”, „Nauczycielka przedszkola”

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anetta Soroka-Fedorczuk (ostatnia modyfikacja: 03-04-2017 19:39)